دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با ارتقای تارنما (وبسایت) انجمن مقرر شد سوابق اقدامات مقدماتی انجام ‎شده در شورای عالی قبلی توسط فرزام زمانی به دبیرخانه انجمن ارائه شود و گزارشی در این ارتباط توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسات آینده ارائه شود. همچنین، در ارتباط با راه اندازی کتابخانه تخصصی در محل انجمن مقرر شد در مرحله اول ضمن بررسی کتابهای موجود در کتابخانه فعلی شرایط به روز رسانی آن در آینده فراهم شود.  

 
نرم افزار حسابداری تیپ