دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با تدوین سند راهبردی انجمن مقرر شد یک گروه کاری (task force) متشکل از، ابوالقاسم فخاریان، فرزام زمانی، و اسفندیار گرشاسبی برای پیگیری تکمیل‎ کردن سند راهبردی انجمن – که در شورای عالی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است – تشکیل شود و گزارشی از نتایج پیگیری این گروه کاری به شورای عالی ارائه شود. هماهنگی برای برگزاری جلسات این گروه کاری توسط فرزام زمانی انجام خواهد شد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ