دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با ارتقای کیفیت سمینارهای برگزاری در آینده مقرر شد کمیته سمینارها و دیگر اعضای شورای عالی پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بحث و بررسی در جلسات آینده به دبیرخانه انجمن ارائه کنند. در این راستا، تنظیم تقویم سمینارهای برگزاری در آینده و چاپ مقالات ارائه ‎شده در سمینارها از جمله پیشنهادهای مطرح در این جلسه بود. همچنین، مقرر شد اسفندیار گرشاسبی به کمیته سمینارها افزوده شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ