دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با تقویت و ترویج روحیه پژوهشگری در حرفه و پشتیبانی از پژوهشگران مقرر شد اعضای شورای عالی پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بحث و بررسی در جلسات آینده به دبیرخانه انجمن ارائه کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ