بر اساس گزارش جدیدی از مرکز کیفیت حسابرسی، شرکت‌های دارای منافع عام در راستای ایفای وظیفه‌ی مباشرتی وپاسخگویی خود در حال افزایش سطح افشاهای کمیته‌های حسابرسی هستند. بر اساس نتایج ارزیابی شفافیت کمیته‌های حسابرسی در سال 2020، افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت کمیته‌های حسابرسی در زمینه‌های نظارت بر ریسک امنیت سایبری که منجر به بهبود روند افشای اطلاعات می‌شود، طی 5 سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است و برای 500 شرکت برتر بورسی از 11 درصد در سال 2016 به 39 درصد رسیده است. افزایش سطح افشاهای کمیته‌های حسابرسی واکنش مناسبی از سوی شرکت‌های دارای منافع عام و کمیته‌های حسابرسی است که از آن‌ها خواسته شده است روند افزایش شفافیت را تسریع کرده و سطح مناسبی از جزئیات را در افشاهای کمیته‌های حسابرسی ارائه دهند. نمونه‌ای از افشاهای جدید که در ارزیابی شفافیت کمیته‌های حسابرسی امسال دنبال شده است شامل افشای موارد مهم حسابرسی و تاثیر ویروس کووید 19 بوده است. سایر موضوعات که افشای آن‌ها در  سال 2020 افزایش یافته است عبارتند از،  افشای خدمات غیر حسابرسی (‌84 درصد 500 شرکت برتر بورسی) وافشای معیارهای ارزیابی موسسات حسابرسی ( 51 درصد 500 شرکت برتر بورسی). جولی بل لیندسی، مدیر مرکز کیفیت حسابرسی در بیانیه‌ای اذعان کرد، شفافیت در مورد نوع و نحوه‌ی نظارت كمیته‌های حسابرسی، به فعالیت منظم بازارهای سرمایه کمک می‌کند. از این رو ما  از شرکت‌های سهامی عام و کمیته‌های حسابرسی آن‌ها می‌خواهیم روند افزایش شفافیت را تسریع کرده و سطح مناسبی از جزئیات را در افشاهای کمیته‌های حسابرسی فراهم کنند تا سرمایه گذاران نسبت به نقش اصلی نظارتی این کمیته‌ها بر اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت‌ها، اطمینان بیش‌تری داشته باشند. اگرچه یافته‌ها حاکی از این موضوع است که برخی از انواع افشاهای کمیته‌های حسابرسی در حال کاهش است. به عنوان نمونه، درصد شرکت‌هایی که اعلام می‌کنند کمیته‌ی حسابرسی مسئول مذاکرات راجع به حق الزحمه‌ی حسابرس است، از 19 به 18 درصد کاهش یافته است.

لینک خبر:
https://www.accountingtoday.com/news/public-companies-increase-audit-committee-disclosures-in-proxy-statements

نمایندگی فروش مبنا