موسسات حسابرسي به توصيه‌ي شوراي گزارشگري مالي عمل كرده و اقدامات اضافي براي بهبود ارزيابي‌هاي خود از تداوم فعاليت را در طول همه‌گيري ويروس كرونا به اجرا درآوردند. شوراي گزارشگري مالي به عنوان نمونه 11 مورد حسابرسي را كه ارزيابي تداوم فعاليت در آن صورت گرفته بود، مورد بررسي قرار داد كه توسط 7 موسسه‌ي بزرگ حسابرسي در انگلستان انجام شده است. اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌ها و رويه‌هاي اضافي كه در ابتداي سال معرفي شده‌اند در سال جاري به طور قابل ملاحظه‌اي به اجرا درآمده است. حسابرسان چالش‌هاي هيات مدیره و مدیریت شرکت درباره‌ي مفروضات اصلي‌شان، فشارهايي را كه در دوره‌ي همه‌گيري تجربه كردند و افشای آن‌ها در صورت‌های مالی را مورد بررسي قرار دادند.
در برخی موارد، حسابرسان ملزم بودند ملاحظات خود درباره‌ي فرض تداوم فعاليت را بهبود ببخشند، زيرا ارزيابي اين موضوع ساده نبوده  و بايد رويكرد خود را برای آزمون مدل‌های پیش بینی  بهبود ببخشند.
تاثير گسترده‌ و عدم اطمينان‌هاي ناشي از كوويد 19 باعث شده است تا ارزيابي اين موضوع كه آيا شركت‌ها نسبت به تداوم فعاليت خود عدم اطمينان بااهميت دارند يا خير، براي هيات مديره‌ها و حسابرسان دشوار شود.
هيچ كس قادر نيست آينده را پيش‌بيني كند اما سرمايه‌گذاران انتظار دارند در جريان بررسي‌ها و افشاي عدم اطمينان‌ها قرار بگيرند. شوراي گزارشگري مالي با بررسي نمونه‌هاي حسابرسي‌هاي انجام شده، دريافتند حسابرسان رويه‌هاي خود را براي رسيدگي به فرض تداوم فعاليت مديريت، افزايش داده‌اند.
به دليل تاثيركوويد 19 بر روي كسب و كارهاي مختلف،رويه‌هاي حسابرسي متناسب با ريسك‌هاي پيش روي شركت‌ها تغيير يافته است.
شوراي گزارشگري مالي در نامه‌اي خطاب به روساي موسسات حسابرسي از آن‌ها خواسته است، رويه‌ي عمل خود براي ارزيابي فرض تداوم فعاليت را به ويژه براي حسابرسي‌هاي دوره‌هاي مالي منتهي به دسامبر 2020 بازبيني نمايند.


لینک خبر:
https://www.accountancydaily.co/covid-impacts-going-concern-assessments