هیات استانداردهای بین المللی اخلاق حسابداران  قصد دارد با هدف تقویت استقلال حسابرسان به بازنگری اساسی در شرایط ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی و تعیین حق الزحمه‌های حسابرسی، در مجموعه ضوابط استقلال حسابرس بپردازد. پیش نویس استانداردهای جدید نشان می‌دهد، تقویت قوانین و تهیه‌ی چارچوبی برای کاهش تضاد منافع احتمالی با مشتریان، از طریق بازنگری در مقررات مربوط به خدمات غیر اطمینان بخشی و قوانین حق الزحمه‌ی حسابرس، میسر می‌شود. این پیشنهادها مستلزم بازنگری اساسی در قوانین بین المللی اخلاق برای حسابداران حرفه‌ای است. پیشنهادها در مورد ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی به طور مؤثر مؤسسات حسابرسی را از ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی که دارای منافع عمومی هستند، در شرایطی که موسسات فکر می کنند تضاد منافع بالقوه وجود دارد، منع می‌کند. تغییرات اصلی در شرایط ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی شامل موارد زیر است:     

        
 - ممنوعیت ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی که دارای منافع عمومی هستند در شرایطی که خود‌ارزیابی‌ها حاکی از تهدید استقلال حسابرس است.

- سخت‌گیری بیش‌تر در شرایط با اهمیتی که در تعیین مجوز برای ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی در نظر گرفته می‌شود.

- تقویت مقررات در مورد ارتباط حسابرس با افراد دارای مسئولیت حاکمیتی به ویژه درمورد شرکت‌های دارای منافع عمومی است.

- الزامات سختگیرانه تر در مورد ارائه‌ی برخی از خدمات غیر حسابرسی همچون مشاوره‌های مالی و مالیاتی
پیش نویس استاندارد خدمات غیر حسابرسی همچنین شامل راهنمایی‌های پیشرفته‌ای برای کمک به موسسات در ارزیابی سطوح تهدیدهای مربوط به استقلال، هنگام ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی است.

از جمله تغییرات اساسی پیشنهادی در مقررات مربوط به حق الزحمه‌ی حسابرس نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:


- ممنوعیت فعالیت موسساتی که اجازه می دهند حق الزحمه‌های حسابرسی تحت تأثیر ارائه‌ی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی قرار بگیرد.

- در مورد شرکت‌های دارای منافع عمومی در صورت وابستگی حق الزحمه‌ به مشتری حسابرسی، فراتر از یک دوره معین، فعالیت حسابرس متوقف می شود.

- ارائه‌ی اطلاعات مربوط به روابط با افراد دارای مسئولیت حاکمیتی به عموم، برای کمک به قضاوت درباره‌ی استقلال حسابرس


پیش نویس استاندارد حق الزحمه‌ی حسابرسی همچنین شامل راهنمایی‌های پیشرفته‌ای در زمینه‌های  شناسایی ، ارزیابی و مقابله با تهدیدات استقلال در رابطه با سایر موارد مرتبط با حق الزحمه، از جمله نسبت حق الزحمه‌ی سایر خدمات غیر حسابرسی به حق الزحمه‌ی حسابرسی است.                                                                                                                   
استقلال حسابرس، در واقعیت و از نظر ظاهری، برای اعتماد عمومی به حسابرسی صورت‌های مالی و به نوبه‌ی خود در تمام سیستم مالی، اساسی است. پیشنهادات هیات استانداردهای بین المللی اخلاق حسابداران پاسخی به موقع به رشد ادراکات عمومی در مورد لزوم تقویت استقلال حسابرس و همچنین نگرانی های خاص جامعه‌ی نظارتی و هیات نظارت بر منافع عمومی به ویژه در رابطه با حسابرسی‌های شرکت‌های دارای منافع عمومی است.                                                                                                                       
 


لینک خبر:
https://www.accountancydaily.co/global-ethics-board-plans-overhaul-auditor-independence-rules

 
نرم افزار حسابداری تیپ