هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان‏بخشی بینالمللی IAASB، دو استاندارد اجرایی جدید را برای استانداردهای مدیریت کیفیت اخیر منتشر کرد.

هدف این راهنما کمک به ذینفعان در درک استانداردهای جدید مدیریت کیفیت و اجرای صحیح آخرین الزامات است. این موارد، راهنمای اولین اجرای استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت (ISQM) 1، مدیریت کیفیت برای شرکتهایی که اجرای حسابرسی یا بررسی صورت های مالی را بر عهده دارند، یا سایر خدمات اطمینان‎بخشی یا خدمات مرتبط، در کنار راهنمای پیاده سازی ISQM 2 مبنی بر بررسی کیفیت حرفه را شامل می‎شود.

این راهنما در حالی منتشر می‏شود که حسابرسان پس از رسوایی‏های حسابداری بین المللی پیش آمده طی سالهای اخیر که شرکت هایی مانند Wirecard و Steinhoff را درگیر کرده است، برای بهبود حسابرسی خود تحت فشار قرار گرفتهاند.

IAASB همچنین قصد دارد برای حسابرسی صورتهای مالی، در سه ماهه سوم سال جاری راهنمای اجرایی استاندارد بین المللی حسابرسی 220 (بازنگری شده) را با موضوع مدیریت کیفیت منتشر کند. استانداردهای جدید مدیریت کیفیت از 15 دسامبر 2022 اعمال خواهد شد و این در حالی است که IAASB با توجه به تاثیر بالقوه تغییرات در سیستمهای مدیریت کیفیت شرکتهای ذینفع، کلیه متخصصین را ترغیب به برنامه‎ریزی برای اجرای مناسب میکند.

IAASB ، وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC، اعلام کرد آنچه اخیراً از استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت منتشر شده و متون آن به تنهایی معتبر است، اصلاح یا لغو نخواهد شد. اما مطالعه این نشریات جایگزین ISQM ها نیست.

https://www.accountingtoday.com/news/iaasb-releases-audit-quality-management-guides

 
نرم افزار حسابداری تیپ