راجر بارکر نماینده موسسه IoD ، درخواست کاهش سرعت برنامههای بازنگری در حرفه حسابرسی را به دولت انگلیس اعلام نمود.

وی افزود، اگرچه IoD از تمایل دولت برای رسیدگی به مشکلات و شکست‏های اخیر در حسابرسی و مدیریت حمایت میکند، اما آنچه از آثار همهگیری کرونا مشهود است، به این معنی است که پیشنهادات باید در یک بازه زمانی طولانیتر رسیدگی شوند.

بارکر تأکید کرد: "نگرانی اعظم ما از تمایل و ظرفیت شرکتهای حسابرسی کوچکتر برای انجام حسابرسی‌های بزرگ با مشارکت شرکت Big Four است. این امر گامی به سوی ناشناختهها ست و این مفهوم باید قبل از ارائه به درستی مورد آزمون قرار بگیرد."

بخشی از پیشنهادات دولت بر این اساس است که زمانی که حسابرسی طی مناقصه واگذار می شود، شرکتهای بزرگ ملزم به استفاده از شرکت‏های حسابرسی کوچکتر برای انجام بخشی از حسابرسی سالانه خود هستند.

قوانین کنونی میگویند که مناقصه باید هر 10 سال یکبار انجام شود و حسابرس حداقل هر 20 سال تغییر کند. در صورت عدم تص.یب چنین قانونی، حضور شرکت های  Big Four  میتواند محدودیتی برای موسسات حسابرسی FTSE 350 به وجود آورد.

https://www.pqmagazine.com/time-to-slow-down-audit-reforms

 
نرم افزار حسابداری تیپ