در راستای بازتاب تغییرات در چشم انداز گزارش شرکتی، هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی IASB برای شرکتهایی که تفسیرهای مدیریتی را تهیه می‌کنند چارچوب پیشنهادی را تهیه کرده است.

این تجدید نظرها در حالی صورت میگیرد که تحقیقات هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی حاکی از آن است که تفسیرهای مدیریت، اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را در اختیار آنها قرار نمیدهد. در این تحقیقات مشخص شد که تفسیرهای مدیریت غالباً بر موضوعاتی که از منظر واحد تجاری مهم هستند تمرکز نمیکنند و اطلاعات عمومی زیادی را شامل میشود.

همچنین مشخص شد که تفاسیر مدیریت بر موضوعات کوتاه مدت تمرکز دارد و در مورد موضوعاتی مانند ریسکهای سیستماتیک یا چالش‏های استراتژیک که می‏تواند بر چشم اندازهای بلند مدت واحد تجاری تأثیرگذار باشد، تمرکز کافی نداشته است و با توجه به قطعهبندی شدن این تفاسیر، تطبیق آنها با اطلاعات صورتهای مالی واحد تجاری یا اطلاعات سایر گزارشهای موجود توسط واحد تجاری دشوار است.

چارچوب پیشنهادی، اهداف افشای اطلاعات مربوط به مدل کسب و کار شرکت، استراتژی، منابع و روابط، ریسکها، محیط خارجی و عملکرد و موقعیت مالی را تعیین میکند. این امر با الزام بر تفسیر مدیریت ارائه میشود تا اطلاعاتی را که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مهم است ارائه دهد و بر موضوعات کلیدی تمرکز کند. اینها مواردی هستند که برای توانایی شرکت در ایجاد ارزش و ایجاد جریانهای نقدی، بسیار اساسی هستند.

و سرانجام،  با هدف دارا بودن ویژگیهای مشخص، مانند کامل بودن، تعادل و دقت، و راهنمایی برای کمک به مدیریت در شناسایی اطلاعاتی که دارای این ویژگیها هستند، الزامات ارائه اطلاعات تقویت میشود. اهداف افشاگری به گونهای طراحی شده است که شرکتها بتوانند اطلاعاتی را که برای سرمایه گذاران مهم است شناسایی کرده و در اختیار آنها قرار دهند، و تنظیم کنندهها و حسابرسان را قادر سازد تا انطباق با چارچوب پیشنهادی را ارزیابی کنند.

با این کار، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری IASB  پیش بینی میکند که شرکت ها بتوانند چارچوب پیشنهادی را همراه با الزامات گزارش ملی و در ارتباط با چارچوبهایی که موضوعات مورد علاقه مانند پایداری شرکتی را مورد بررسی قرار می دهند، به کار گیرند.

در مورد چارچوب پیشنهادی، هانس هوگروورست، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری IASB ، اظهار کرد:"چارچوب جدید پیشنهادی، مبنای محکمی را برای جمع آوری اطلاعات مالی، پایداری شرکتی و سایر اطلاعات در رابطه با مواردی که در طولانی مدت برای یک شرکت ضروری است فراهم میکند. "

این موارد جدید جایگزین تفسیر مدیریت IFRS Practice Statement 1 خواهند شد.

https://www.accountancydaily.co/iasb-consults-improvements-management-commentary

 
نرم افزار حسابداری تیپ