فدراسیون بین المللی حسابداران از هیات استانداردهای بین المللی حسابداری خواست تا در راستای تقویت گزارشگری شرکتی، هیات جدیدی تحت عنوان هیات استانداردهای پایداری را ایجاد نماید تا در کنار هیات استانداردهای بین المللی حسابداری و زیر نظر بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی فعالیت نماید. آیفک از بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز برای ایجاد هیات جدید درخواست همکاری کرده است.
هیات جدید می‌تواند از استقلال و راهبری موفق بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای تدوین استانداردهای جهانی پایداری و منطقی کردن اکوسیستم پراکنده‌ی فعلی استفاده کند. برای موفقیت این هیات، همچون هیات استانداردهای بین المللی حسابداری، حمایت شفاف نهادهای جهانی و بودجه‌ی مناسب حیاتی است. طبق ساختار اصلی آیفک، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری همچنان بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی متمرکز می‌ماند و با هیات استانداردهای بین المللی پایداری همکاری می‌کند تا از تداخل‌ها و شکاف‌ها جلوگیری به عمل آید.
هیات استانداردهای بین المللی پایداری خود رویکرد ساختاری را اتخاذ می‌کندکه با اهرم تخصص و الزامات افشای اطلاعات بسیار با اهمیت، کار می‌کند.
این رویکرد ساختاری شامل موارد زیر است:

·       الزامات مربوط به اطلاعات غیر مالی بااهمیت با تمرکز بر عملکرد شرکت، ویژگی‌های ریسک، تصمیمات اقتصادی و ارزش آفرینی.

·        همکاری با هیات استانداردهای بین المللی حسابداری با توجه به الزامات گزارشگری طراحی شده برای پاسخ به توسعه‌ی پایدار در سطح کلان و تأثیرات شرکت بر اقتصاد، محیط زیست و مردم.

این الزامات ممکن است در نهایت در استانداردهای هیات استانداردهای بین المللی پایداری ادغام یا توسط آن تأیید شوند.

آیفک خاطرنشان می‌کند جهت پاسخگویی به تقاضای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و سایر ذی‌نفعان برای ایجاد یک سیستم گزارشگری که اطلاعات یکنواخت، قابل مقایسه ، قابل اتکا و قابل اطمینان را در رابطه با ارزش آفرینی شرکت و توسعه‌ی پایدار فراهم می‌کند، نیازمند راه حل جهانی هستیم. یک رویکرد پراکنده باعث ناکارآمدی، افزایش هزینه و عدم اعتماد می‌شود. از این رو، فدراسیون بین المللی حسابداران معتقد است کار مهمی که در حال حاضر در جریان است باید با هدف کمک به سیستم جهانی در حال ظهور، ادامه یابد.


لینک خبر:
https://www.iasplus.com/en/news/2020/09/ifac-sustainability-board

نمایندگی فروش مبنا