طبق استاندارد حسابداری شماره 29 با عنوان ”فعالیت‌های ساخت املاک“ و همچنین مفاد پاسخ به پرسش فنی شماره 61 مورخ 13/4/1384 کمیته فنی سازمان حسابرسی، در مواردی که بابت علی‌الحساب معاملات با خریداران و فروشندگان، چک یا سایر اسناد مدت‌دار دریافت یا صادر می‌گردد، اگرچه طبق روش مورد عمل در شرکت‌ها تا زمانی که مبلغ این‌گونه اسناد عملاً تأدیه نشده است، به‌عنوان پیش‌پرداخت یا پیش‌دریافت در دفاتر ثبت می‌گردد، اما برای مقاصد تهیه صورت‌های مالی، لازم است مبلغ این قبیل اسناد که تا تاریخ ترازنامه عملاً تأدیه نشده و درنتیجه تحت عناوین اسناد دریافتنی و پرداختنی در دفاتر باقی مانده است، از پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت متناظر آن به تفکیک هر قرارداد کسر (تهاتر) و در موارد بااهمیت، ارائه اطلاعات مربوط در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، ضروری می‌باشد.

نمایندگی فروش مبنا