حرفه حسابداری مي تواند به طور گسترده ای از مزايای بلاك چين بهره مند شود. بلاك چين و قراردادهای هوشمند مرتبط مي توانند ذخيره داده های حسابداری را ايمن کند. اين ايمنی از طريق اشتراك آنی داده ها با ديگر اشخاص و همچنين افزايش تاًیید پذيری اين داده ها تحقق می يابد. با استفاده از فناوری بلاك چين، شركت ها قادرند كه سيستم های اطلاعات حسابداری خاصی را پديد آورند كه تراكنش و مبادلات معتبر را در يك دفتر كل امن ثبت کند.


چنين سيستم هايی قادر خواهند بود تا گزارشگري آنی را از طريق اشاعه فوری اطلاعات حسابداری به طرف های علاقه مند شامل مديران، حسابرسان، بستانكاران و سهامداران محقق سازند. به علت كاهش قابل ملاحظه بهای واحد پردازش، حافظه و ذخيره سازی و نيز ظهور دفاتر كل توزيع يافته همچون بلاك چين، استفاده کنندگان برون سازمانی می توانند به اطلاعات آني حسابداري شركت ها با هزينه اي پايين دسترسي يابند. قراردادهاي هوشمند مي توانند به عنوان ابزاري خودكار و بر مبناي قواعد از پيش تعيين شده بر فرايندهای حسابداری نظارت کند. بعلاوه با پيشرفت و محبوبيت اينترنت اشياء، كنترل ها مي تواند در درون بلاك چين تعبيه شوند. اين كنترل هاي مبتني بر اينترنت اشياء مي توانند در درون اشياء مختلف فيزيكي، به منظور نظارت و فعال نمودن به موقع فرايندهاي تجاري، گنجانده شوند. علاوه بر اين، تحليل داده ها در ارتباط با بلاك چين مي تواند به كشف ناهنجاري ها، تقلب ها و ديگر اطلاعات مفيد منجر شود. در اين سيستم، مديران، حسابداران، شركاء تجاري و سرمايه گذاران بطور فعال به منظور تاًیید معاملات با يكديگر همكاري داشته و همچنين شواهد قابل اتكايي را به منظور اعتبار سنجي متقابل فراهم مي سازند. اين اجزاء بايستي با يكديگر يك اكوسيستم حسابداري شفاف، تاًیید پذير و آني را تشكيل دهند.عملكردهاي خودكار تاًیید اطلاعات، پردازش، ذخيره سازي و گزارشگري در سيستم اطلاعات حسابداري مبتني بر بلاك چين در كنار هم يك اكوسيستم حسابداري خودكفا را شكل مي دهند. در يك چنين اكوسيستمي، قراردادهاي هوشمند تحت فناوري بلاك چين به عنوان نرم افزاري خودمختار و مستقل براي اعمال تاًیید، كنترل، جلوگيري از تقلب و ... بكار مي روند. اجراي بسياري از فرايندهاي حسابداري را مي توان از طريق كدنويسي قواعد و توافقات تجاري در قراردادهاي هوشمند، خودكار کنند. به عنوان مثال، پردازش و ثبت خودكار پرداخت ها با استفاده از صورت حساب های صادر شده از طريق قراردادهاي هوشمند خود الزام، نظارت بر عملكرد كاركنان و پرداخت حقوق آن ها با استفاده از استخدام هوشمند، اتوماسيون و خودكارسازي پرونده هاي مالياتي در قالب قراردادهاي هوشمند كه امكان بروز رساني مستمر را براي ادارات دولتي فراهم کند. همچنين به وسيله برنامه نويسي مقررات مالياتي در قراردادهاي هوشمند، سيستم مالياتي به ميزان قابل توجهي ساده تر شده و كمتر محل بحث خواهد بود. افزون بر این، قراردادهاي هوشمند را مي توان با فناوري اينترنت اشياء تركيب نمود تا بدين طريق فرايند دفترداري خودكار گردد. به عنوان مثال، يك قراداد هوشمند مي تواند يك ثبت فروش را در صورتي كه در يك نوع موجودي خاص شركت به وسيله فناوري اينترنت اشياء از شركت خارج و فروخته شود، به دفتر كل بلاك چين انتقال دهد. علاوه بر اين موارد، دستگاه هاي آتي مي توانند به حسگرها و چيپ هاي هوشمند تجهيز شده و به شبكه هايي دسترسي يابند كه حتي قادر هستند هر گونه ضايعات موجودي، عدم ارسال و تأخير را نيز بطور خودكار گزارش دهند. اين نوع گزارش ها مي توانند قراردادهاي هوشمندي را ايجاد كنند كه باعث تعديل سنجش و اندازه گيري حسابداري گردد. در كنار خودكارسازي فرايندها، قراردادهاي هوشمند قادرند كه فرايندهاي حسابداري را از طريق تجميع و يكپارچه سازي داده هاي بزرگ و تحليل هاي پيشگويانه هوشمند سازد. به عنوان مثال، يك قرارداد هوشمند كه با يك مدل پيش بيني رتبه اعتباري كد نويسي شده قادر است كه ريسك بدهكاران را بر مبناي رفتار خريد و وضعيت مالي آن ها مورد سنجش قرار دهد و مطابق با آن تخمين هاي بدهي  را تنظيم کند.


در حالت ايده آل، اطلاعات مالي مبتني بر فناوري بلاك چين مي تواند به صورت آني براي سهامداران، بستانكاران، شركاي تجاري، نمايندگي هاي دولتي و ديگر طرف هاي علاقه مند قابل رؤيت باشد. هر استفاده كننده اطلاعات، علائق و اهداف خاصي را دارد كه به نيازهاي گوناگون داده هاي حسابداري منجر مي شود. بطور مثال، مدير ارشد مالي و حسابرسان لازم است كه به كل داده های حسابداری دسترسي كامل داشته باشند. متصدي امور حساب هاي دريافتني نياز دارد كه ثبت هاي حساب هاي دريافتني را بررسي نمايد و سرمايه گذاران فقط اطلاعاتي را كه در سطح بالايي تجميع شده، استفاده مي نمايند. از این رو لازم است كه به هر نوع مصرف كننده اطلاعات، اجازه دسترسي خاصي بر مبناي نقش و تقاضاي آن ها داده شود.  سيستم اطلاعات حسابداري مبتني بر بلاك چين مي تواند به كاربران اين اجازه را بدهد كه با توجه به نقش هاي از پيش تعيين شده آن ها، اطلاعات را در سطوح تجميعي مختلفي مشاهده نمايند. همچنين افزايش در سطح شفافيت، به واسطه ماهيت قابل تاًیید فناوري بلاك چين، كه با كاهش فرصت هاي دستكاري سود توسط مديريت زمينه ساز افزايش اميد سهامداران است، دو چندان مي شود. بر اين اساس، همچنان كه فرايند ثبت و ارائه داده ها از حالت عمليات دستي به حالت خودكار در حال تغيير است، نقش حسابداران نيز از حالت جمع آوري كننده داده ها به يك مفسر و تحليل گر در حال تغيير است.

نمایندگی فروش مبنا