وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های بازرس قانونی در مواد 144 تا 156 اصلاحیه قانون تجارت ذکر گردیده و اهم وظیفه مزبور در ماده (148) آن قانون مبنی بر اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و گزارش سالانه فعالیت هیأت مدیره و همچنین حصول اطمینان از رعایت حقوق یکسان سهامداران می‌باشد. از سوی دیگر طبق ماده (139) قانون فوق، هر صاحب سهم می‌تواند از 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، در مرکز شرکت به صورت‌حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. با توجه به مطالب فوق، در قانون تجارت وظیفه مشخصی جهت ارائه پاسخ مستقیم به هریک از سهامداران برای بازرس قانونی پیش‌بینی نشده است، لیکن معمولاً در مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها، بازرس قانونی به سؤالات سهامداران که با هماهنگی رئیس جلسه طرح می‌گردد، پاسخ می‌دهد.