نظر به اینکه تسهیلات دریافتی از بانک به نام شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد، لذا در ترازنامه شرکت مزبور، تحت عنوان تسهیلات مالی دریافتی شناسایی و هزینه سود تضمین شده و کارمزد آن نیز در زمان تحقق در صورت سود و زیان آن شرکت منعکس می‌گردد. پرداخت تسهیلات یاد شده فوق به شرکت سرمایه‌گذار و دریافت هرگونه سود تضمین شده و کارمزد از این بابت توسط شرکت سرمایه‌پذیر، اساساً به‌عنوان یک رویداد جداگانه تلقی و حسب مورد در حسابهای فی‌مابین و تحت سرفصل درآمد غیرعملیاتی در دفاتر شرکت سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد. همچنین تهاتر تسهیلات مالی دریافتی و پرداختی و هزینه و درآمد سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مزبور، مجاز نمی‌باشد.