طبق صورت‌های مالی نمونه ارائه شده توسط سازمان حسابرسی، جمع جریانهای نقدی ورودی (خروجی) قبل از فعالیت‌های تأمین مالی، درج گردیده است. اگرچه ارائه جمع مزبور طبق استاندارد حسابداری 2 با عنوان ”صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397“ ) الزامی نیست، لیکن درج آن، اطلاعات مناسب به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ارائه می‌کند و نقض استاندارد گزارشگری نیز محسوب نمی‌شود.