طبق بند (46) استاندارد حسابداری شماره 5 بخش عمومی با عنوان ”دارایی‌های ثابت مشهود“، افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود، درنتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در صورت وضعیت مالی به‌عنوان بخشی از ”ارزش خالص“ طبقه‌بندی می‌شود.