تغییر در برآورد عمر مفید و روش استهلاک دارایی‌های ثابت با رعایت مفاد بندهای 52، 53 و 56 تا 58 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان ”دارایی‌های ثابت مشهود“ و نیز حصول اطمینان حسابرس مستقل نسبت به تغییر در برآوردهای مزبور طبق استاندارد حسابرسی شماره 540 با عنوان ”حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط“ امکان‌پذیر می‌باشد. ضمناً رعایت مفاد بخشنامه شماره 78/95/200 مورخ 4/11/1395 سازمان امور مالیاتی کشور به‌ويژه مفاد ماده 19 ضوابط اجرایی دارایی‌های استهلاک‌پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 و بخشنامه اصلاحی مزبور به شماره 19/96/200 مورخ 4/2/1396 الزامی است.