سوال: مديريت شركت آلفا، به دليل زيان‌هاي عملياتي عمده، در 29/12/1398 به اين نتيجه رسيده است كه شركت آلفا توانايي ادامه فعاليت ندارد. كدام مورد زير در ارتباط با شركت آلفا كاربرد دارد؟

 

1) صورت‌هاي مالي شركت آلفا همانند شرايط عادي تهيه مي‌شود و موضوع تداوم فعاليت افشا مي‌شود.
2) دارايي‌هاي شركت آلفا بايد به بهاي تمام شده يا ارزش جايگزيني اندازه‌گيري شود.
3) شركت آلفا بايد مبناي تهيه صورت‌هاي مالي را تغيير دهد.
4) نيازي به تهيه صورت‌هاي مالي شركت آلفا نيست.


پاسخ: طبق بند 23 استاندارد حسابداري 1 مصوب 1397، مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توانایی واحد تجاري برای ادامه فعالیت را ارزيابي کند. واحد تجاری باید صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت تهيه کند، مگر اينکه مديريت قصد انحلال واحد تجاري يا توقف عمليات را داشته باشد يا گزینه واقع‌بینانه دیگری نداشته باشد. زمانی که مديريت در ارزیابیهای خود،‌ از عدم اطمینان با اهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاري، تردید اساسی ایجاد کند،‌ واحد تجاری باید این عدم اطمینان را افشا کند. هنگامی که واحد تجاری صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت تهيه نمی‌کند، باید اين واقعيت را همراه با مبناي تهيه صورتهاي مالي و دلایل عدم تداوم فعالیت واحد تجاری، افشا کند.
بنابراين گزينه 3 صحيح است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ