سوال: شركت الف 60% از سهام داراي حق راي شركت ب را در تاريخ 01/07/1398 تحصيل كرد و در همان تاريخ، مبلغ 500 ميليون تسهيلات با نرخ سود 8% به شركت ب اعطا نمود. هزينه‌هاي مالي سال منتهي به 29/12/1398 در صورت‌هاي مالي شركت الف 200 ميليون ريال و در صورت‌هاي مالي شركت ب 70 ميليون ريال گزارش شده است. هزينه‌هاي مالي در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه چند ميليون ريال است؟

1) 215

2) 225

3) 230

4) 250

پاسخ: هزينه مالي در صورت‌هاي مالي تلفيقي به شرح زير محاسبه مي‌شود:

 

ميليون ريال

هزينه مالي مربوط به تسهيلات مالي درون گروهي

500×%8×%50=20            

هزينه مالي شركت فرعي براي شش ماهه دوم سال 1398

         25=%50×50=(70-20)

هزينه مالي شركت فرعي براي انعكاس در صورت‌هاي مالي تلفيقي

(70-20-25)=25          

جمع هزينه مالي در صورت‌هاي مالي تلفيقي

 200+25=225            بنابراين گزينه 2 صحيح است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ