سوال: شركت الف برای واگذاری مجموعه‌ای از دارايی ها در حال برنامه‌ريزی است. اين مجموعه از دارايی ها، يك مجموعه واحد است كه مبلغ دفتری دارايی ها آن بلافاصله قبل از اين طبقه‌بندي 40 ميليون ريال می باشد. شركت الف از الگوی تجديد ارزيابی مندرج در استاندارد حسابداري 11 برای اين دارايی ها استفاده مي‌كند. در زمان طبقه‌بندی به عنوان مجموعه واحد، دارايی ها به مبلغ 36 ميليون ريال تجديد ارزيابی شدند. مخارج برآوردی فروش 2 ميليون ريال است. تجديد ارزيابی در زمان طبقه‌بندی به عنوان مجموعه واحد چه اثری روی صورت‌های مالی دارد؟

1) شناسايی 2 ميليون ريال زيان
2) شناسايی 6 ميليون ريال زيان كاهش ارزش
3) شناسايی 4 ميليون ريال زيان كاهش ارزش
​​​​​​​4) شناسايی 4 ميليون ريال زيان طبق استاندارد حسابداری 11 بلافاصله قبل از طبقه‌بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش و پس از آن، شناسايی 2 ميليون ريال زيان كاهش ارزش

 

پاسخ: طبق استاندارد حسابداري 11،  بايد مبلغ 4 ميليون ريال كاهش ارزش شناسايي شود و در زمان طبقه‌بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش، با توجه به اينكه رويه مورد عمل اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش است، لذا بايد مبلغ 2 ميليون ريال زيان كاهش ارزش بابت مخارج برآوردی فروش شناسايي شود.

بنابراين گزينه 4 صحيح است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ