پاسخ:
با توجه به تعریف معاملات تجاری طبق مفاد ماده (2) قانون تجارت، پرداخت مخارج مسافرت و اقامت عضو هیأت مدیره و همچنین استفاده از خودروی شرکت توسط عضو هیأت مدیره، معامله تلقی نمی‌شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ