1) مبلغي كه همواره به ارزش فعلي تنزيل شده است.

2) مبلغي كه همواره بر اساس توصيه كارشناسان مستقل تعيين مي‌شود.

3) مبلغي كه منطقا لازم است براي تسويه يا انتقال تعهد پرداخته شود.

4) مبلغي كه براي انعكاس رويدادهاي آتي اثرگذار بر مبلغ مخارج مورد انتظار، تعديل نمي‌شود.

مبلغ شناسايي شده به عنوان ذخيره بايد بهترين برآورد از مخارجي باشد که براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه لازم است. بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي، مبلغي است که واحد تجاری به طور منطقی لازم است براي تسويه تعهد یا انتقال به شخص ثالث در تاريخ ترازنامه بپردازد. تسويه يا انتقال تعهد در تاريخ ترازنامه اغلب ناممکن يا غیر اقتصادی است. با اين‌حال، برآورد مبلغي که واحد تجاري به طور منطقی لازم است براي تسويه يا انتقال تعهد بپردازد، بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه است.

بنابراين گزينه 3 صحيح است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ