با توجه به انحلال و توقف فعالیت شرکت اصلی، فرض تداوم فعالیت در خصوص شرکت اصلی مورد ندارد و اساساً صورت‌های مالی آن باید در تاریخ انحلال، بر مبنای فرض توقف فعالیت تهیه گردد. در چنین شرایطی، صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی آن‌که دارای تداوم فعالیت می‌باشند، با فرض تداوم فعالیت تهیه می‌گردند، لذا قابل تلفیق با صورت‌های مالی واحد اصلی نمی‌باشند. بنابر این، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برای واحد اصلی موضوعیت ندارد و صورت‌های مالی آن در تاریخ انحلال و برای دوره‌های مالی پس از تاریخ انحلال تا تاریخ ختم تصفیه، باید مطابق رهنمود ارائه شده در نشریه 155 سازمان حسابرسی با عنوان ” گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت‌های در حال تصفیه“ تهیه و تنظیم شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ