شخص (اشخاص) مسئول نظارت بر هدایت راهبردی و تعهدات مرتبط با پاسخگویی بنگاه اقتصادی است. این نظارت، شامل نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی است. در بیشتر بنگاه‌‌های اقتصادی منظور از این اصطلاح، هیأت مدیره است؛ ولی بسته به ساختار تشکیلاتی و حقوقی بنگاه اقتصادی، ممکن است شامل هیأت امنا (برای مثال در صندوق های بازنشسگی)، هیأت عامل (برای مثال در سازمان های غیر انتفاعی) یا سایر ارکان مشابه باشد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ