1) فروش سهام خزانه، منجر به شناسايي سود يا زيان مي‌شود.

2) مابه‌ازاي دريافتي يا پرداختي بابت سهام خزانه، مستقيما در حقوق مالكانه منعكس مي‌شود.

3) سهام خزانه ممكن است توسط خود واحد تجاري يا ساير واحدهاي گروه تلفيقي خريداري و نگهداري شود.

4) چنانچه واحد تجاري ابزارهاي مالكانه خود را بازخريد كند، واحد تجاري بايد اين ابزارها را از حقوق مالكانه كسر كند.

 

در صورتي كه واحد تجاري ابزار‌هاي مالكانه خود را بازخرید کند، این ابزار‌ها (سهام خزانه) بايد از حقوق مالکانه كسر شود. در زمان خريد، فروش، انتشار يا ابطال ابزار‌هاي مالكانه خود واحد تجاري، نبايد هيچ‌ سود يا زياني در صورت سود و زيان شناسايي شود. سهام خزانه ممكن است توسط واحد تجاری یا سایر اعضای گروه تلفیقی خریداری و نگهداری شود. مابه‌ازای پرداختي يا دريافتی بايد بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسايي گردد.

بنابراين گزينه 1 صحيح است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ