شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

اعضای شورای عالی (دوره 95-1394)

(به ترتیب سمت / حروف الفبا)

 

رحمت اله صادقیانرحمت اله صادقیان
 • - رئیس شورای عالی
 • - رئیس کمیته سمینارها
 • - رئیس کمیته روابط عمومی
یحیی حساس یگانهیجیی حساس یگانه
 • - نایب رئیس شورای عالی
   
هوشنگ خستوییهوشنگ خستویی
 • - خزانه دار شورای عالی
 • - رئیس کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی
عبدالرضا تالانهعبدالرضا تالانه
 • - عضو شورای عالی
سعید جمشیدی فردسعید جمشیدی فرد
 • - عضو شورای عالی
غلامحسین دوانیغلامحسین دوانی
 • - عضو شورای عالی
 • - رئیس کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن
مهدی سوادلومهدی سوادلو
 • - عضو شورای عالی
 • - رئیس کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل
اسفندیار گرشاسبی اسفندیار گرشاسبی
 • - عضو شورای عالی
 • - رئیس کمیته تحقیقات قوانین مرتبط با کار حرفه ای
محمد منیریمحمد منیری
 • - عضو شورای عالی
محسن قاسمیمحسن قاسمی
 • - دبیرکل انجمن
 • - دبیر جلسات شورای عالی
 • - مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه مجله حسابدار
 • - عضو و دبیر کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن
 • - عضو و دبیر کمیته انتشارات
 • - عضو و دبیر کمیته روابط عمومی
 

ترکیب و ضوابط انتخاب شورای عالی
شورای عالی انجمن مرکب از 9 عضو اصلی است که با رأی مخفی از بین اعضایی انتخاب می شوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. نحوه انتخاب اعضای شورای عالی طبق "آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی" (مصوب مجمع عمومی عادی اعضا مورخ .../.../1394) است. علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی هر سال 3 عضو به عنوان عضو علی البدل شورای عالی انتخاب خواهند شد. در صورت فوت، استعفا، غیبت مداوم، معذوریت، ممنوعیت قانونی، یا عزل هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ شمار آرا و با رعایت مفاد تبصره‎های 1 و 2 ماده 24 اساسنامه و به دعوت شورای عالی برای باقی مانده مدت ماموریت جانشین اعضای خارج شده از شورای عالی می¬شوند. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد، به ترتیب آراء، از عضو علی البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت به عمل می آید.

 

مدت ماموریت شورای عالی
مدت ماموریت اعضای اصلی شورای عالی سه سال است. هر سال یک سوم اعضای شورای عالی، بر حسب قدمت عضویت در شورای عالی، خارج و با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 24 به جای آنان اعضای جدید انتخاب می شود. هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از سه سال متوالی عضو شورای عالی باشند. اعضای شورای عالی پس از خاتمه مدت ماموریت سه ساله تا هنگامی که اعضای جدید شورای عالی انتخاب نشده باشند به کار خود ادامه خواهند داد.

 

سمت های شورای عالی
اعضای شورای عالی در نخستین جلسه پس از برگزاری هر مجمع عمومی عادی سالانه از بین خود یک "رئیس"، یک "نایب رئیس"، و یک "خزانه دار" به مدت یک سال انتخاب می کنند. نایب رئیس شورای عالی در غیاب رئیس مسئولیت ریاست جلسات شورای عالی را برعهده دارد. همچنین، شورای عالی یک نفر را از بین اعضای شورای عالی یا خارج از آن به عنوان "دبیر" جلسات برمی¬گزیند. تغییر هر یک از سمتهای یادشده در هر زمان مشروط به انتخاب جایگزین برای باقی مانده دوره تصدی شورای عالی است.
رئیس شورای عالی به عنوان نماینده شورای عالی در موضوع های حرفه ای شامل شرکت در همایشها و نشستهای حرفه ای، جلسه های مراجع قانونی، و تشکل های دیگر، برای بحث درباره موضوعاتی که به حرفه حسابداری مربوط می شود و نیز ارائه نظرات انجمن تعیین می شود.

 

 

جلسات شورای عالی
جلسه های شورای عالی به دعوت رئیس یا تصویب شورای عالی هر دو هفته یک بار و در صورت نیاز در هر زمان که لازم تشخیص داده شود، تشکیل می¬شود. جلسه ها با حضور اکثریت اعضای شورای عالی رسمیت می¬یابد و تصمیم ها با حداقل پنج رای موافق معتبر است. دعوت از اشخاصی غیر از اعضای شورای عالی برای شرکت در جلسه شورای عالی با موافقت قبلی شورای عالی ممکن است.

 

 

وظایف شورای عالی
شورای عالی برای اداره امور انجمن، به جز مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی است، دارای کلیه اختیارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است؛ و به ویژه عهده دار وظایف زیر است:

 • الف- فراهم آوردن زمینه تحکیم و پیشرفت موازین علمی و عملی و فنی و حرفه ای اعضای انجمن،
 • ب- انتخاب دبیرکل و تفویض بخشی از اختیارات خود به وی،
 • پ- تشکیل کارگروه های لازم برای کمک به پیشبرد اهداف انجمن، تعیین شمار اعضای کارگروه‎ها، و انتخاب اعضای کارگروه ها،
 • ت- تصویب آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه ها،
 • ث- تصویب بودجه انجمن،
 • ج- نظارت بر مخارج جاری انجمن و تهیه گزارش سالانه و صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه و تقدیم آنها به مجمع عمومی عادی سالانه،
 • چ- تایید نهایی پذیرش اعضای جدید طبق مقررات اساسنامه،
 • ح- برقراری ارتباط با انجمنها و کانونها و مجامع مشابه بین المللی پس از تأیید مراجع صلاحیتدار و طبق مقررات کشور،
 • خ- تعیین ضوابط عزل و نصب کارکنان اداری و دفتری انجمن و تعیین ضوابط پرداخت حقوق آنان،
 • د- تعیین صاحبان امضای مجاز از بین اعضای شورای عالی یا اشخاص دیگر و حق توکیل و عزل وکیل ولو کراراً،
 • ذ- خرید و فروش و اجاره و استیجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیرمنقول و عقد و امضای هرگونه قرارداد برای رهن دادن و رهن گرفتن و اخذ اعتبار و استقراض برای نیازمندیهای انجمن،
 • ر- رسیدگی و تصمیم گیری و اعمال تنبیهات انضباطی در مورد اعضا طبق مقررات آیین نامه انضباطی موضوع ماده 41 اساسنامه،
 • ز- رسیدگی و تصمیم گیری در مورد گزارش ها و پیشنهادهای رسیده از کارگروه ها و اعمال مقررات در حدود آیین نامه های مربوط،
 • ژ- تعلیق یا اخراج هر یک از اعضای انجمن به استناد مقررات اساسنامه و آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای و رفع تعلیق اعضای تعلیق شده و پذیرش مجدد اعضای اخراج شده،
 • س- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوق العاده،
 • ش- اجرای تصمیمات مجامع عمومی، و
 • ص- اعلام آمادگی به بازرس، حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، برای رسیدگی و بررسی حسابهای انجمن به منظور تهیه و تسلیم گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع مزبور.
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir