شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با تصویب «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» ضوابط اجرایی کردن ماده 10 اساسنامه انجمن را تعیین کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در نخستین جلسه شورای عالی در سال 1398، که عصرگاه یکشنبه، 25 فروردین 1398، در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» به تصویب رسید. این آیین‌نامه در اجرای مفاد ماده 10 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) به منظور تعیین ضوابط نحوه معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره در 6 ماده، 4 تبصره و 3 پیوست که جزء لاینفک آن هستند به تصویب رسید؛ و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

 

با تصویب این آیین‌نامه، موسسات تجاری و غیرتجاری و انواع شرکت‌هایی که در چارچوب قانون توسط اعضای خبره انجمن (حسابداران مالی خبره، حسابداران مدیریت خبره، یا حسابداران مستقل خبره) ثبت شده‌اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه می‌توانند درخواست خود مبنی بر معرفی توسط انجمن در چارچوب ماده 10 اساسنامه را به دبیرخانه انجمن تسلیم کنند. شرایط مقرر در این آیین‌نامه طبق ماده 2 آن عبارتند از:

 

 1. ثبت قانونی: شخص حقوقی متقاضی نزد مراجع قانونی به ثبت رسیده باشد.
 2. موضوع فعالیت: فعالیت شخص حقوقی متقاضی در یکی از زمینه‌های حرفه‌ای حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی و موضوعاتی مشابه اینها باشد.
 3. تکالیف قانونی: شخص حقوقی متقاضی متعهد و ملتزم به رعایت تکالیف قانونی و ایفای تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ناظر باشد (از جمله، تهیه و ارسال به‌موقع فهرست‌های بیمه کارکنان و اظهارنامه‌های مالیات عملکرد و ارزش افزوده، گزارش‌های خرید و فروش فصلی، و...).
 4. ترکیب شرکاء و هیئت مدیره: بیش از نیمی از مجموع تعداد شرکاء یا سهامداران و بیش از نیمی از مجموع تعداد اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متقاضی عضو خبره باشند.

تبصره 1– طبق مصوبات شورای عالی، تداوم شرایط عضویت اعضای خبره باید به طور سالانه به تایید هیئت تشخیص صلاحیت مربوط برسد. از این رو، تمدید مجوز معرفی اشخاص حقوقی متقاضی نیز منوط به تایید عضویت خبره بیش از نیمی از مجموع تعداد شرکاء یا سهامداران و بیش از نیمی از مجموع تعداد اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متقاضی است.

تبصره 2– شخص حقوقی متقاضی موظف است به صورت مستمر رونوشت تغییرات شرکاء/سهامداران و اعضای هیئت مدیره خود را به دبیرخانه انجمن ارسال کند.

 1. ترکیب کارکنان: بیش از نیمی از کارکنان فنی شاغل تمام وقت شخص حقوقی متقاضی باید دارای تحصیلات دانشگاهی یا حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن و شخص حقوقی باشد، و بیش از نیمی از این کارکنان فنی شاغل تمام وقت و دارای تحصیلات دانشگاهی یا حرفه‌ای مرتبط باید عضو انجمن باشند.

تبصره 3 – اعضای موظف هیئت مدیره به عنوان بخشی از کارکنان فنی شاغل تمام وقت در شخص حقوقی متقاضی در نظر گرفته می‌شوند، و در محاسبه ترکیب کارکنان منظور می‌شوند.

تبصره 4 – اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دیگر کارکنان نیمه‌وقت یا پاره‌وقت با توجه به زمان حضور در ماه (به استناد فهرست بیمه ماهانه) در محاسبات بالا منظور می‌شوند.

 1. تکمیل درخواست‌نامه: هر شخص حقوقی متقاضی باید درخواست‌نامه را طبق نمونه ارائه‌شده در پیوست (1) آیین‌نامه بر روی سربرگ رسمی خود تکمیل کند، و به همراه مدارک مورد نیاز شامل تصاویر اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکاء/سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای تعهدآور، گواهینامه نشانی قانونی و کدپستی، و آخرین فهرست بیمه کارکنان ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه ارسال کند. درخواست‌نامه و تصاویر مدارک ارسالی باید ممهور به مهر رسمی و قانونی شخص حقوقی متقاضی باشد و به امضای همه دارندگان امضای تعهدآور آن برسد.
 2. تایید نماینده انجمن: نماینده انجمن پس از بررسی درخواست‌نامه، مدارک مورد نیاز و بازدید حضوری از دفتر کار شخص حقوقی متقاضی چک‌لیست مربوط را طبق نمونه پیوست (2) آیین‌نامه بر روی سربرگ انجمن تکمیل و به منظور تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی به دبیرخانه تسلیم می‌کند.
 3. پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست: شخص حقوقی متقاضی همزمان با ارسال درخواست‌نامه تکمیل‌شده و مدارک مورد نیاز موظف به پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست است. این مبلغ هر سال به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.
 4. پرداخت حق اشتراک سالانه: شخص حقوقی متقاضی بلافاصله پس از پذیرش درخواستش، و در آغاز هر سال شمسی، موظف به پرداخت حق اشتراک سالانه انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) خود در وبگاه و مجله است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز پرداخت حق اشتراک سالانه مجاز است.
 5. تعهدنامه: شخص حقوقی متقاضی بلافاصله پس از پذیرش درخواستش، موظف به تکمیل و ارسال تعهدنامه رعایت ضوابط انجمن طبق نمونه پیوست (3) آیین‌نامه و تسلیم آن به دبیرخانه است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز تسلیم این تعهدنامه به دبیرخانه و تایید صحت آن از سوی دبیرکل مجاز است.
 6. عدم بدهی به انجمن: شخص حقوقی متقاضی و هر کدام از اعضای انجمن (اعم از خبره یا عادی) که در آن شخص حقوقی مشغول به کار هستند، باید فاقد بدهی به انجمن از بابت هزینه رسیدگی درخواست، حق اشتراک سالانه، حق عضویت، و سایر موارد باشند.
 7. آموزش حرفه‌ای مستمر: کارکنان فنی شخص حقوقی متقاضی موظف به رعایت ضوابط آموزش حرفه‌ای مستمر مصوب شورای عالی هستند.

 

 

مراحل اجرایی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره

طبق آیین‌نامه مراحل اجرایی درخواست، بررسی شرایط، و معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره به شرح زیر است:

 1. تکمیل و ارسال درخواست‌نامه: هر شخص حقوقی متقاضی باید درخواست‌نامه را طبق نمونه ارائه‌شده در پیوست (1) آیین‌نامه بر روی سربرگ رسمی خود تکمیل کند، و به همراه مدارک مورد نیاز شامل تصاویر اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکاء/سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای تعهدآور، گواهینامه نشانی قانونی و کدپستی، و آخرین فهرست بیمه کارکنان ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه ارسال کند. درخواست‌نامه و تصاویر مدارک ارسالی باید ممهور به مهر رسمی و قانونی شخص حقوقی متقاضی باشد و به امضای همه دارندگان امضای تعهدآور آن برسد.
 2. تایید نماینده انجمن: نماینده انجمن عضو یا اعضای خبره‌ای هستند که به نمایندگی از شورای عالی مامور می‌شوند تا پس از بررسی درخواست‌نامه، مدارک مورد نیاز و بازدید حضوری از دفتر کار شخص حقوقی متقاضی و تکمیل چک‌لیست پیوست (2) آیین‌نامه نسبت به این درخواست‌نامه خطاب به شورای عالی اظهارنظر کنند.
 3. تصویب شورای عالی: شورای عالی پس از بررسی گزارش نماینده انجمن و حصول اطمینان از احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه، مدت زمان مجاز معرفی شخص حقوقی را حداکثر به مدت یک سال اعلام می‌کند.
 4. ابلاغ دبیرخانه: مصوبه شورای عالی بلافاصله از سوی دبیرخانه به اطلاع شخص حقوقی رسانده خواهد شد.
 5. تکمیل تعهدنامه: شخص حقوقی متقاضی پس از اطلاع از پذیرش درخواستش، موظف به تکمیل و ارسال تعهدنامه رعایت ضوابط انجمن طبق نمونه پیوست (3) آیین‌نامه و تسلیم آن به دبیرخانه است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز تسلیم این تعهدنامه به دبیرخانه و تایید صحت آن از سوی دبیرکل مجاز است.
 6. معرفی شخص حقوقی: دبیرخانه انجمن پس از دریافت تعهدنامه شخص حقوقی موظف است شناخت‌نامه (پروفایل) آن را از طریق وبگاه انجمن و از اولین شماره مجله حسابدار پس از آن در قالب یکسان و از پیش تعریف‌شده تحت نظارت شورای عالی منتشر کند.
 7. تمدید مدت معرفی: تمدید مدت مجاز معرفی شخص حقوقی متقاضی منوط به طی مجدد مراحل فوق (تکمیل و درخواست‌نامه و مدارک مورد نیاز، بررسی توسط نماینده انجمن، تصویب شورای عالی، و تکمیل و ارسال تعهدنامه) است.

 

با توجه به تصویب و لازم‌الاجراء بودن این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره انجمن (حسابداران مالی خبره، حسابداران مدیریت خبره، یا حسابداران مستقل خبره) که در یکی از زمینه‌های حرفه‌ای حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی و موضوعاتی مشابه اینها فعالیت می‌کنند، پس از مطالعه دقیق متن کامل «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» (مصوب جلسه مورخ 25 فروردین 1398 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)، در صورت داشتن شرایط مقرر در آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تکمیل و ارسال درخواست‌نامه (طبق نمونه پیوست (1) آیین‌نامه) اقدام کنند.

 

لازم به ذکر است، طبق ماده 6 آیین‌نامه، معرفی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط اعضای خبره انجمن تشکیل شده‌اند، تابع ضوابط این آیین‌نامه نیست، و ضوابط مربوط به معرفی این موسسات به صورت جداگانه توسط شورای عالی تعیین می‌شود.

 

شماره 322 و323، بهمن و اسفند 1397، مجله "حسابدار" (نشریه حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران) نیمه دوم فروردین 1398 از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه‌فروشی‌های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و بیست و دوم و سیصد و بیست و سوم  «حسابدار»، نشریه حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران که نیمه دوم فروردین ‌ماه 1398 منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

انجمن:

 

مقالات و مطالب فنی:

 • گزارش کامل کنگره آسيب‏‌شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور (5 اسفند 1397، دانشگاه الزهراء)
 • يادگيری عميق و آينده‏ حسابرسی، فاطمه قشقايی
 • تبديل گزارشگری يکپارچه به مديريت اطلاعات يکپارچه، شاهين احمدی
 • هشت موضوع قابل پژوهش درباره‏ تحليل داده‏‌های حسابرسی، بابک جمشيدي نويد، قدرتاله حيدرينژاد
 • مروری بر رهنمود حسابرسی مديريت ريسک شـخص ثالث، شکرالله خواجوی، شاهرخ شهرابی 
 • مروری بر تاريخچه‏ حسابداری دادگاهی، کيهان آزادی، محمّدجواد تصدّي‏کاری، مصطفی ملکی
 • ده روش برای کشف کارکنان واقعاً استثنايی، مسعود صادقپور

 

اخبار:

 • خبرهایی از جهان حسابداری، بنفشه صفری‏‌نژاد

 

علاقه‌مندان می‌توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، فهرست مطالب، و سرمقاله این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، دیگر نویسندگان و مترجمان سرتاسر کشور، و موسسات انتشاراتی تخصصی کتاب‌های حسابداری می‌توانند شناخت‌نامه (پروفایل) کتاب‌های خود را از طریق این پایگاه تخصصی به صورت رایگان منتشر کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، همزمان با روزهای آغازین سال 1398، دبیرخانه انجمن از رونمایی نسخه آزمایشی «پایگاه تخصصی معرفی کتاب‌های حسابداری» تحت نظارت انجمن حسابداران خبره ایران خبر داد. این پایگاه یکی از پایگاه‌های تخصصی تحت نظارت انجمن حسابداران خبره ایران است که با هدف کمک به معرفی هر چه بهتر کتاب‌های حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد نیاز حسابداران طراحی و راه‌اندازی شده است.

 

در این پایگاه تخصصی علاوه بر انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) کتاب‌های منتشرشده توسط انجمن حسابداران خبره ایران طی چهار دهه گذشته، امکان انتشار رایگان شناخت‌نامه (پروفایل) کتاب‌های اعضای انجمن، دیگر نویسندگان و مترجمان سرتاسر کشور، و موسسات انتشاراتی تخصصی کتاب‌های حسابداری نیز به صورت رایگان فراهم است.

 

اعضای گرانمایه انجمن و دیگر نویسندگان، مترجمان و ناشران کتاب‌های حسابداری (حسابداری مالی، حسابداری بها، حسابداری مدیریت، و حسابرسی) و سایر کتاب‌های مرتبط با حسابداری (راهبری شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک، ضدتقلب، تامین مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت، ...) که تمایل به معرفی آثار خود از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی دارند، می‌توانند پس از مراجعه به منوی «ثبت کتاب» در این پایگاه و دانلود و تکمیل فرم شناخت‌نامه (پروفایل) کتاب‌های خود، آن‌ها را به همراه فایل PDF صفحات آغازین کتاب (از جمله، جلد، شناسنامه، فهرست، پیشگفتار، یا بخش‌های دیگر آن) به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.

برای دریافت گزارش کامل گنکره بر روی تصویر بالا کلیک کنید

 

هر ساله منابع هنگفتی صرف آموزش می‌شود. این در حالی است که نحوه مدیریت این منابع و نیز اثربخشی نتایج آن مورد سوال محققان است. در همین ارتباط، «کنگره آسیب‌شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور» با حمایت معنوی انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و شماری دیگر از نهادهای کشور، در روز یکشنبه، 5 اسفند 1397، ساعت 14 در دانشگاه الزهراء برگزار خواهد شد. طبق توافق صورت گرفته با دبیرخانه کنگره، اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و دانشجویان مرکز آموزش از تخفیف 50 درصدی ثبت‌نام در این کنگره برخوردار هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اهداف اصلی «کنگره آسیب‌شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور» که با حمایت معنوی انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) و شماری دیگر از نهادهای کشور، در روز یکشنبه، 5 اسفند 1397، ساعت 14 در دانشگاه الزهراء برگزار خواهد شد به شرح زیر اعلام شده است:

 

 • تبیین نقش آموزش در همسو سازی فعالیت های پولی و مالی با اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور
 • جایگاه آموزش در نظام پولی و مالی کشور
 • نقش نظام آموزش بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی
 • انتقال تجربیات موفقیت آمیز آموزش ها در کاهش ضریب اشتباهات عملیات مالی و پولی
 • تربیت کارشناسان خبره آموزشی در حوزه نظام پولی و مالی اسلامی
 • بررسی ضریب نفوذ آموزش در سطح نهادهای پولی و نظام مالی  کشور
 • تقویت مهارت ها و افزایش توان علمی و حرفه ای مورد نیاز کارشناسان آموزش
 • بررسی نحوه ارتباط موثر کارشناسان آموزش نظام پولی و مالی در جامعه تخصصی کشور
 • بررسی نحوه ارتقا کارشناسان آموزش در نظام های پولی و مالی
 • جایگاه اقتصادکودک در آموزش های نظام پولی و مالی
 • نیازهای آموزشی بانکداران آینده
 • بررسی و ارائه تجارب داخلی و بین المللی در آموزش های مدرن و موفق
 • ویژگی ها و معیارهای آموزش در بانکداری مدرن و پیشرفته آینده
 • نقش آفرینی آموزش در خلق محصولات جدید پولی و مالی
 • جایگاه اقتصاد کودک در آموزش های پولی و مالی

 

 

نخستین دوره جایزه ملی کارشناس خبره آموزش نظام پولی ومالی کشور

بنا به اعلام دبیرخانه کنگره، نخستین دوره جایزه ملی کارشناس خبره آموزش نظام پولی ومالی کشور نیز در این کنگره به برگزیدگان اعطا خواهد شد. در این ارتباط، نهادهای و موسسات پولی و بانکی دارای واحد آموزش و اشخاص حقیقی می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه کنگره (اینجا) مراجعه کنند.

 

تخفیف ثبت نام اعضای انجمن و دانشجویان مرکز آموزش

بنا به توافق انجام‌شده با دبیرخانه کنگره، اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با کد تخفیف iica2019) و دانشجویان مرکز آموزش حسابداران خبره (با کد تخفیف pact2019) می‌توانند از 50 درصد تخفیف ثبت‌نام بهره‌مند شوند. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وبگاه کنگره (اینجا) مراجعه کنند.

 

گزارش کامل کنگره در مجله حسابدار
گزارش کامل این کنگره به همراه مصاحبه اختصاصی دبیرخانه کنگره با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، درباره چالش‌های آموزش در حسابداری ایران در شماره 322 و 323، بهمن و اسفند 1397، مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران) منتشر شده است و در دسترس علاقه‌مندان است (این پیوند).

 

 

شامگاه گذشته، دوشنبه 15 بهمن 1397، در نخستین جلسه شورای عالی جدید انجمن، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی (موضوع ماده 29 اساسنامه) انجام شد. مطابق تصمیمات متخذه در این جلسه، اعضای شورای عالی به اتفاق آراء، با پیشنهاد منصور شمس‌احمدی (رئیس پیشین شورای عالی) مبنی بر انتخاب رحمت‌اله صادقیان به عنوان رئیس شورای عالی انجمن موافقت کردند. بر مبنای مصوبات این جلسه، منصور شمس احمدی به عنوان نایب رئیس، مصطفی باتقوا به عنوان خزانه‌دار و محسن قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با حفظ سمت به عنوان دبیرکل) برای یک سال آینده انتخاب شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه گذشته، دوشنبه 15 بهمن 1397، در محل دبیرخانه انجمن، نخستین جلسه شورای عالی جدید با حضور اعضای پیشین و اعضای منتخب مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ یکشنبه، 23 دی 1397) برگزار شد.

 

ارائه گزارش نتایج انتخابات شورای عالی

در آغاز جلسه، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) نتایج انتخابات مجمع عمومی عادی سالانه توسط منصور شمس احمدی، رئیس پیشین شورای عالی، خوانده شد (گزارش کامل مجمع). در ادامه، شرح اقدامات در جریان و ناتمام انجمن توسط ایشان به اطلاع اعضای شورای عالی رسید. سپس، همگی اعضاء از خدمات اعضای خارج شده از شورای عالی – عبدالرضا تالانه و سعید جمشیدی‌فرد – قدردانی و سپاسگزاری کردند.

 

تعیین سِمَت‌های شورای عالی

در ادامه جلسه، در اجرای ماده 29 اساسنامه، مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانهدار، و دبیر جلسات شورای عالی، اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء با پیشنهاد منصور شمس احمدی مبنی بر انتخاب رحمت‌اله صادقیان به سمت رئیس شورای عالی (رئیس و سخنگوی رسمی انجمن) موافقت کردند؛ و به اتفاق، از خدمات ارزشمند منصور شمس احمدی به عنوان رئیس انجمن طی یک سال گذشته قدردانی کردند.

 

در ادامه این دستور جلسه، منصور شمس احمدی به عنوان نایب رئیس، مصطفی باتقوا به عنوان خزانه‌دار و محسن قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با حفظ سمت به عنوان دبیرکل) برای یک سال آینده انتخاب شدند.

 

تعیین رابطان شورای عالی در کارگروههای انجمن

سپس، در اجرای تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه، اعضای رابط شورای عالی در کارگروههای هفتگانه انجمن به شرح زیر تعیین شدند:

 

به ترتیب کارگروه:

 • مصطفی باتقوا، رابط کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
 • مهدی مرادزاده‌فرد رابط کارگروه آموزش حرفهای
 • محمدحسن فامیلی رابط کارگروه پژوهش
 • منصور شمس احمدی و مهران آقایی رابطان کارگروه همایش
 • سید محمد باقرآبادی رابط کارگروه انتشارات
 • مریم علیشیری رابط کارگروه مقررات و رهنمودها
 • امیر ابراهیمزاده رابط کارگروه روابط عمومی و امور بینالملل

 

مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی

درباره تعیین مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی طی یک سال آینده نیز مقرر شد، جلسات یک سال آینده روزهای یکشنبه، هر دو هفته یک بار (از 28 بهمن 1397)، ساعت 16:00 در پاییز و زمستان و ساعت 17:00 در بهار و تابستان، برگزار شود.

 

تشکیل کارگروه «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل»

در این جلسه همچنین در ارتباط با برگزاری آزمون‌های «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران، مقرر شد کارگروهی متشکل از (به ترتیب الفبای نام خانوادگی): مصطفی باتقوا، کتایون تفرشی راد، منصور شمس احمدی، محسن قاسمی، و ابراهیم نوروزبیگی ضوابط مربوط را تعیین و بر برگزاری این آزمون‌ها و اعلام پذیرفته‌شدگان نظارت داشته باشد.

 

تشکیل کارگروه «دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی»

همچنین، در ارتباط با برگزاری آزمون‌های «دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران، مقرر شد کارگروهی متشکل از (به ترتیب الفبای نام خانوادگی): سید محمد باقرآبادی، محسن قاسمی، ابراهیم نوروزبیگی، و مهدی مرادزاده‌فرد ضوابط مربوط را تعیین و بر برگزاری این آزمون‌ها و اعلام پذیرفته‌شدگان نظارت داشته باشد.

 

اخبار مرتبط:

شامگاه 23 دی 1397: مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 281 عضو انجمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد | در این مجمع، رحمت‌اله صادقیان، سیدمحمد باقرآبادی و محمدحسن فامیلی از سوی اعضاء به عضویت در شورای عالی انتخاب شدند.

 

شماره 320 و 321، آذر و دی 1397، مجله "حسابدار" (نشریه حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران) نیمه دوم بهمن‌ماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه‌فروشی‌های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و بیستم و سیصد و بیست و یکم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که نیمه دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

 

انجمن:

 

مقالات و مطالب فنی:

 • حسابداری و کنترل در گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید، محسن ژاله آزاد زنجانی
 • بینش در حسابرسی داخلی، وحید منتی
 • متن کامل فیلم‌نامه فیلم مستند «لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده رنسانس»، بنفشه صفری‌نژاد
 • کنترل داخلی و الگوی ارزيابی ريسک فعاليت‌ها با تمرکز بر اهداف استراتژيک، مسعود پناهنده، حسن ترک
 • بررسی رکود پژوهش‌ها و عدم تنوع موضوعات در مقالات حسابداری، علی اصغر طاهرآبادی، نسرین نیک‌نگر

 

اخبار:

 • خبرهایی از جهان حسابداری، امیرهادی معنوی مقدم

 

علاقه‌مندان می‌توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، فهرست مطالب، و سرمقاله این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در مجمع عمومی عادی سالانه، در بخش پایانی گزارش عملکرد سالانه (97-1396) از تصویب صدور «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» از سوی انجمن برای متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون‌های عملی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، منصور شمس احمدی (رئیس انجمن) در بخش پایانی گزارش عملکرد سالانه (97-1396) انجمن (اینجا)، در مجمع عمومی عادی سالانه که شامگاه یکشنبه، 23 دی 1397، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد (گزارش کامل)، از تصویب صدور «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران برای متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون‌های عملی خبر داد.

 

به گفته رئیس انجمن، بر مبنای طرح مصوب شورای عالی، متقاضیان دریافت این گواهینامه در صورت قبولی در آزمون چهار ساعته مربوط که به صورت عملی خواهد بود (تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل پشت دستگاه رایانه) موفق به دریافت این گواهینامه خواهند شد. این افراد می‌توانند به منظور کسب آمادگی لازم در دوره آموزشی کوتاه‌مدت «دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل» برگزاری در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) شرکت کنند.

 

(برای دیدن پوستر با اندازه بزرگ‌تر بر روی تصویر بالا کلیک کنید)

 

متقاضیان شرکت در این دوره آموزشی و آزمون مربوط باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته‌های مرتبط و دست‌کم دارای دو سال سابقه کاری مرتبط باشند. سرفصل‌های این دوره‌ی آموزشی و آزمون مربوط عبارتند از:

 • نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه معاملات فصلی
 • نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده
 • نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مشاغل
 • نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیات

 

مدت دوره 24 ساعت است که شامل 20 ساعت آموزش و 4 ساعت آزمون مربوط خواهد بود. کلاس‌های این دوره یک روز در هفته و در ساعات غیراداری (17 تا 20) برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با تلفن 88940847 تماس حاصل فرمایند؛ یا به مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به نشانی تهران، خیابان استاد نجات‌الهی (جنوبی)، بین خیابان‌های سپند و شاداب، کوچه نوید، شماره 23، مراجعه فرمایند.

 

برگزاری آزمون مربوط به این گواهینامه و ارائه این گواهینامه توسط انجمن حسابداران خبره ایران انجام خواهد شد. جزئیات مربوط به نحوه ثبت‌نام در این آزمون متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

 

شامگاه یکشنبه، 23 دی 1397، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 281 عضو انجمن در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مجمع، رحمت‌اله صادقیان، سیدمحمد باقرآبادی و محمدحسن فامیلی با کسب بیشترین آراء ماخوذه به مدت سه سال به عضویت در شورای عالی انجمن انتخاب شدند. شرکت‌های نرم‌افزاری آرین سیستم، الگوریتم پویا و طرح‌اندیشان پویا از برگزاری این گردهمایی حمایت مالی کردند و در نمایشگاه جنبی آن به معرفی محصولات و راه‌کارهای نرم‌افزاری خود پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو فراخوان منتشرشده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد روز یکشنبه، 9 دی 1397، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 281 عضو انجمن در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 

در آغاز جلسه، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و نواختن سرود ملّی ایران، منصور شمس احمدی رئیس شورای عالی در اجرای ماده 20 اساسنامه رسمیت جلسه را اعلام کرد. سپس، در اجرای ماده یادشده، از بين اعضای حاضر در جلسه، هيئت رئيسه‏ مجمع بدین ترتیب انتخاب شد: غلامرضا سلامی (رئيس)، سیدعباس میرساجدی و اسفندیار گرشاسبی (ناظران)، و حسین بصیر یزدی (منشی)

 

 

پس از استقرار هیئت رئیسه مجمع، منصور شمس احمدی (رئیس شورای عالی) از هیئت رئیسه درخواست کرد، پیش از ورود به دستورجلسه، نامزدهای انتخابات شورای عالی و بازرسان انجمن مختصراً به معرفی خود برای حاضران در مجمع بپردازند؛ که با توجه به موافقت هیئت رئیسه، آن شمار از نامزدهایی که در جلسه حضور داشتند با حضور در جایگاه مختصراً به معرفی خود پرداختند.

 

 

در آغاز ورود به دستور جلسه مجمع، گزارش عملکرد انجمن در سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397 توسط منصور شمس احمدی (رئیس شورای عالی) ارائه شد. مشروح این گزارش در شماره آذر و دی 1397 مجله حسابدار منتشر خواهد شد. 

 

 

در ادامه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی (بازرس انجمن) خوانده شد؛ و پس از پاسخ دادن به پرسش‌های حاضران در مجمع توسط منصور شمس احمدی (رئیس شورای عالی) و محسن قاسمی (دبیرکل انجمن)، در اجرای بند 1 بخش الف ماده 23 اساسنامه، صورتهای مالی تلفیقی گروه و انجمن حسابداران خبره ایران شامل ترازنامهها در تاریخ  31 شهریور 1397، صورتهای درآمدها و هزینهها و صورتهای جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به  تاریخ مزبور، یادداشتهای توضیحی، و گزارش عملکرد شورای عالی به تصویب مجمع رسید.

 

مطابق روال سال‌های گذشته، روزنامههای اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامههای کثیرالانتشار برای انتشار آگهیهای انجمن تعیین شدند.

 

 

در ادامه، در اجرای تبصره 1 ماده 11 اساسنامه مصوب 23 تیر 1393، پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش مبلغ ورودیه از 1.000.000 ریال به 2.000.000 ریال و افزایش مبلغ حقعضویت سالانه اعضای عادی از 1.000.000 ریال به 1.500.000 ریال و افزایش مبلغ حق عضویت سالانه اعضای خبره از 2.000.000 ریال به 3.000.000 ریال به تصویب رسید؛ و مقرر شد این افزایش از 1 فروردین 1398 اعمال شود.

 

در این بخش از مجمع، با اشاره برخی از اعضای حاضر در جلسه به عدم تناسب مبلغ درآمد حق عضویت با شمار اعضای انجمن، محسن قاسمی (دبیرکل) تصریح کرد متاسفانه شماری از اعضاء به رغم پیگیری‌های مستمری که از سوی امور اعضای دبیرخانه انجمن انجام می‌شود، ولی به طور مرتب حق عضویت سالانه خود را پرداخت نمی‌کنند. تا به حال نیز اقدام انضباطی مشخصی در این خصوص از سوی انجمن انجام نشده است. در این ارتباط، از سوی مجمع به شورای عالی تکلیف شد پس از بررسی دقیق این موضوع، اقدامات انضباطی لازم در خصوص تعلیق یا اخراج اعضایی که ارتباطشان با انجمن قطع شده است، انجام شود؛ و نتیجه این اقدامات به مجمع عمومی عادی سال آینده گزارش شود.

 

 

همچنین، در پی درخواست یکی از اعضای حاضر در مجمع به نمایندگی از موسسات خدمات حسابداری، مبنی بر فراهم آوردن شرایط معرفی این قبیل موسسات از طریق مجله حسابدار و وبگاه انجمن، مقرر شد ضوابط انجام این کار در چارچوب مفاد ماده 10 اساسنامه انجمن از سوی شورای عالی تعیین و به منظور اجراء به دبیرخانه انجمن ابلاغ شود.

 

 

در ادامه، جزئیات مفاد «آییننامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان» (برای دریافت اینجا کلیک کنید) پیشنهادی شورای عالی در اجرای مواد 24 و 35 اساسنامه مصوب 23 تیر 1393 به منظور تعیین ضوابط نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان انجمن، توسط سعید جمشیدی‌فرد (نایب رئیس شورای عالی) تبیین شد، و پس از بحث و بررسی، این آیین‌نامه در 21 ماده و 8 تبصره به تصویب مجمع رسید؛ و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء شد.

 

 

 

 

 

 

پیش از اخذ آراء حاضران برای انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان انجمن، با اهدای هدایایی به رسم یادگار، از سوی هیئت رئیسه مجمع و شماری اعضای پیشین و فعلی شورای عالی، به نمایندگی از اعضای انجمن، از خدمات ارزشمند اعضای خارج‌شده از شورای عالی (عبدالرضا تالانه، سعید جمشیدی‌فرد، و محمدحسن فامیلی) طی سه سال گذشته، و همچنین، زحمات پرویز روح صداقت سردبیر پیشین مجله حسابدار، و رضا یعقوبی بازرس انجمن قدردانی شد.

 

 

در بخش پایانی جلسه، در اجرای ماده 24 اساسنامه، انتخابات اعضای جدید شورای عالی (سه عضو اصلی و سه عضو علیالبدل) انجام شد؛ که بر اساس صورتجلسه شمارش آراء مأخوذه (279 رأی)، نتایج زیر در ارتباط با انتخاب اعضای جدید اصلی و علیالبدل شورای عالی حاصل شد:

 

 

سه عضو اصلی جدید شورای عالی برای سه سال آینده (به ترتیب شمار آراء):

 1. رحمت‌اله صادقیان (با 142 رأی)
 2. سید محمد باقرآبادی (با 123 رأی)
 3. محمدحسن فامیلی (با 113 رأی)

سه عضو علیالبدل جدید شورای عالی برای یک سال آینده (به ترتیب شمار آراء):

 1. غلامحسین دوانی (با 83 رأی)
 2. مهدی معین‌پور (با 40 رأی)
 3. مهسا قجربیگی (با 38 رأی)

 

در اجرای ماده 35 اساسنامه نیز رضا یعقوبی (با 143 رأی) به مدت یکسال به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان (با 83 رأی) به سمت بازرس علیالبدل انجمن انتخاب شدند. تعداد آراء دیگر نامزدهای انتخابات شورای عالی نیز به ترتیب شمار آراء بدین ترتیب است: مزدک کاظم‌زاده 37 رأی، مجید شهبازی 20 رأی، محمدحسین زواریان 19 رأی، افشین نخبه فلاح 16 رأی، عبداله آزاد 14 رأی، حمید خادم 12 رأی، محسن ژاله آزاد زنجانی 9 رأی، هومن حسنی طالقانی 8 رأی، محمود زائری امیرانی 4 رأی، امیر سرآبادانی 3 رأی، احمد حاتمی 2 رأی، حیدر معصومی سوره 2 رأی، و سید حمید التفاتی فاز 1 رأی

 

مجمع به محسن قاسمی، دبیرکل و دبیر جلسات شورای عالی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت تأییدیه از وزارت کشور نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام کند.

 

جلسه مجمع در ساعت 20:00 پایان یافت.

 

گزارش‌های ویدئویی مجمع

برای دیدن گزارش ویدئویی بخش‌های مختلف مجمع (به شرح زیر) بر روی هر یک از پیوندها کلیک کنید:

 

گفتنی است، در نتیجه خروج سه عضو یادشده از شورای عالی و ورود سه عضو منتخب این مجمع، ترکیب نه نفره اعضای شورای عالی انجمن برای یک سال آینده بدین شرح خواهد بود (به ترتیب حروف الفبا): مهران آقایی، امیر ابراهیمزاده، مصطفی باتقوا، سیدمحمد باقرآبادی، منصور شمس احمدی، رحمت‌اله صادقیان، مریم علیشیری، محمدحسن فامیلی، و مهدی مرادزاده‌فرد

 

در جلسه آینده شورای عالی، در اجرای ماده 1 آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385)، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی انجمن انجام خواهد شد. بر این اساس، در اجرای ماده 29 اساسنامه، رئیس، نایب رئیس، خزانهدار، و دبیر جلسات شورای عالی برای یک سال آینده انتخاب خواهند شد.

 

یکشنبه هفته جاری، 9 دی 1397، منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن، در اجرای مواد 14 و 15 اساسنامه، اعضای انجمن را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند (اینجا). مطابق این فراخوان، با توجه به اتمام دوره عضویت سه تن از اعضای شورای عالی، در مجمع یادشده انتخابات شورای عالی نیز برای برگزیدن سه عضو جدید برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو انتشار فراخوان اعلام نامزدی (کاندیداتوری) اعضای واجد شرایط انجمن برای شرکت در انتخابات سال جاری شورای عالی (اینجا)، نامبردگان زیر تا پایان وقت اداری دوشنبه، 10 دی 1397، نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کرده‌اند؛ و از سوی دبیرخانه انجمن نیز به موردی حاکی از عدم انطباق شرایط آنان با مفاد ماده 24 اساسنامه برخورد نشده است:

 

  آخرین فهرست نامزدهای انتخابات شورای عالی  

  به ترتیب حروف الفباء بر مبنای نام خانوادگی:     

 1. آزاد، عبداله (حسابدار رسمی) | دانلود فایل رزومه |
 2. التفاتی فاز، سید حمید
 3. باقرآبادی، سیدمحمد (حسابدار مستقل خبره، حسابدار مالی خبره، حسابدار رسمی)
 4. حاتمی، احمد | دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی|
 5. حسنی طالقانی، هومن (حسابدار مستقل خبره)
 6. خادم، حمید | دانلود فایل رزومه |
 7. دوانی، غلامحسین (حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره، حسابدار رسمی)
 8. زائری امیرانی، محمود (حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره)
 9. زواریان، محمدحسین (حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی)
 10. ژاله آزاد زنجانی، محسن (حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره، حسابدار مالی خبره، حسابدار رسمی)
 11. سرآبادانی، امیر | دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی |
 12. سوادلو، مهدی (حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی)
 13. شهبازی، مجید (حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی) |دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی|
 14. صادقیان، رحمت‌اله (حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره، حسابدار رسمی)
 15. فامیلی، محمدحسن (حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی)
 16. قجربیگی، مهسا | دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی |
 17. کاظم‌زاده، مزدک (حسابدار مالی خبره، حسابدار رسمی)
 18. معصومی سوره، حیدر 
 19. معین‌پور، مهدی (حسابدار رسمی) | دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی |
 20. نخبه‌فلاح، افشین (حسابدار مستقل خبره، حسابدار رسمی) | دانلود فایل رزومه و برنامه‌های پیشنهادی |

 

توضیحات:

 1. هر یک از نامزدهای فوق می‌توانند حداکثر تا روز شنبه، 22 دی 1397، فایل الکترونیکی (word یا pdf) رزومه و برنامه خود را به امور اعضای انجمن ارسال کنند تا روبه‌روی نام‌شان در فهرست فوق وارد شود. مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در رزومه و برنامه نامزدها بر عهده هر یک از آنان است و دبیرخانه انجمن هیچ گونه بررسی اطمینان‌بخش در این ارتباط انجام نخواهد داد. با این حال، از انتشار فایل‌هایی که حاوی موارد غیرقانونی یا غیراخلاقی یا توهین و تخریب اشخاص باشد ممانعت به عمل خواهد آمد.
 2. این فهرست تا پایان وقت اداری روز شنبه، 22 دی 1397، در پایان هر روز کاری، پس از دریافت اعلام نامزدی اعضای واجد شرایط دیگر بروز خواهد شد.

 

اخبار مرتبط:

 

منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در اجرای مواد 14 و 15 اساسنامه، اعضای انجمن را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند (پیوند مشروح خبر). مطابق این فراخوان، با توجه به اتمام دوره عضویت سه تن از اعضای شورای عالی، در مجمع یادشده انتخابات شورای عالی نیز برای برگزیدن سه عضو جدید برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن فراخوان اعضای واجد شرایط انجمن برای اعلام نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی به شرح زیر است:

 

عضو گرامی

 

با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری (23 دی 1397، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – پیوند آگهی) سه نفر از اعضای شورای عالی – (به ترتیب الفبا): عبدالرضا تالانه، سعید جمشیدی‌فرد، و محمدحسن فامیلی – از شورای عالی خارج می‎شوند؛ در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایید.

 

طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه­ای نمی­تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه­ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ای رای بیشتری دارد، می­تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.

 

رئیس شورای عالی

منصور شمس احمدی


 

اعضای متقاضی نامزدی در این انتخابات می‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه، 22 دی 1397، این فرم (کلیک کنید) را تکمیل و پس از امضاء به دبیرخانه انجمن به نشانی تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، روبه‌روی بیمارستان کسری، شماره 28، طبقه دوم، یا به دورنگار دبیرخانه انجمن به شماره 02188878667 یا به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.

 

 

مطابق آگهی فراخوان منتشرشده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد (یکشنبه، 9 دی 1397 – اینجا و اینجا) نوبت اوّل مجمع یادشده، ساعت 16:00، روز یکشنبه، 23 دی 1397، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اوّل، نوبت دوم مجمع در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه، با حضور هر تعداد از اعضاء در ساعت 17:00 رسمیت خواهد یافت.

 

      (برای مشاهده فهرست نامزدها بر روی تصویر فوق کلیک کنید)       

 

منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در اجرای مواد 14 و 15 اساسنامه، اعضای انجمن را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند. نوبت اوّل مجمع یادشده، ساعت 16:00، روز یکشنبه، 23 دی 1397، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد؛ و در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اوّل، نوبت دوم مجمع در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه، با حضور هر تعداد از اعضاء در ساعت 17:00 رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن آگهی فراخوان منتشرشده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد روز یکشنبه، 9 دی 1397، به شرح زیر است:

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

(موسسه غیرتجاری ثبت‌شده به شماره 1500)

 

بدینوسیله از اعضای گرانمایه انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء حضور به هم رسانند. مجمع یادشده ساعت 16:00 روز یکشنبه 23 دی 1397 در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا)، برگزار خواهد شد.

 

دستور جلسه:

1. استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397

2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397

3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397

4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

5.  انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل

6. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی (پیوند صفحه معرفی نامزدهای انتخابات شورای عالی)

7. تصویب آیین‌نامه انتخابات اعضای شورای عالی و بازرسان (دانلود فایل پیش‌نویس پیشنهادی شورای عالی)

8. دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

 

لازم به ذکر است، طبق ماده 16 اساسنامه، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رایدادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیشگفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیینشده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت». از این رو، در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول این مجمع (ساعت 16:00)، نوبت دوم این مجمع در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه در ساعت 17:00 با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

 

رئیس شورای عالی

منصور شمس احمدی

 


برای اطلاع از شرایط و چگونگی اعلام نامزدی برای

انتخابات شورای عالی (بند 6 دستور جلسه مجمع)

اینجا کلیک کنید.

  مطابق این اطلاعیه، اعضای گرانمایه شرکت‌کننده در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (مورخ 26 مهر) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 28 آبان) می‌توانند از طریق تماس با امور اعضای انجمن کارنامه خود را به صورت کاغذی یا الکترونیکی دریافت کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو اعلام نفرات برتر و دیگر پذیرفته‌شدگان «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (مورخ 26 مهر) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 28 آبان) انجمن حسابداران خبره ایران در آیین گرامیداشت روز حسابدار (مورخ 19 آذر 1397، تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – پیوند گزارش کامل)، امور اعضای انجمن با صدور اطلاعیه‌ای از صدور کارنامه شرکت‌کنندگان در این دو آزمون خبر داد. متن کامل اطلاعیه صادره به شرح زیر است:

 

اطلاعیه

کارنامه شرکت‌کنندگان در آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397 (مورخ 26 مهر) و آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397 (مورخ 28 آبان) صادر شد

 

بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه شرکت‌کننده در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (مورخ 26 مهر) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 28 آبان) می‌رساند؛ کارنامه دربردارنده نمرات دریافتی شرکت‌کنندگان در این دو آزمون صادر شده است؛ و هم اینک، در امور اعضای انجمن جهت تحویل به متقاضیان در دسترس است. هر یک از شرکت‌کنندگان در این دو آزمون می‌توانند با مراجعه حضوری به امور اعضاء یا از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیام به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید هماهنگی‌های لازم را جهت دریافت کارنامه خود انجام دهند. لازم به ذکر است، کارنامه هر داوطلب صرفاً تحویل وی یا نماینده قانونی وی خواهد شد؛ یا بنا به درخواست وی به تلفن همراه یا رایانامه ثبت‌شده وی در سامانه امور اعضای انجمن ارسال خواهد شد.

 

امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

 

اخبار مرتبط:

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397 (مورخ 26 مهر) و آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397 (مورخ 28 آبان) در آیین گرامیداشت روز حسابدار (مورخ 19 آذر 1397) اعلام شدند (این پیوند).

 

اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) تا روز یکشنبه، 25 آذر 1397، خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) به شرح زیر است:

 

اطلاعیه

تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران)

 

بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران می‌رساند، در پی درخواست شماری از اعضای انجمن، مهلت ارسال مدارک متقاضیان قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (با بیمه ایران) تا روز یکشنبه، 25 آذر 1397، تمدید شد.

 

با توجه به مراتب فوق، اعضای متقاضی استفاده از این بیمه درمانی تکمیلی گروهی میتوانند، حداکثر تا مهلت فوق، مدارک مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خود را پس از مطالعه دقیق فایلهای مذکور در اطلاعیه قبلی (این پیوند) به نمایندگی بیمه ایران (به طریق ذکر شده در فایلهای زیر) ارسال کنند.

 

اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

 سخنرانی افتتاحیه منصور شمس‌احمدی (رئیس انجمن) به مناسبت «روز حسابدار»، ارائه گزارش سعید جمشیدی‌فرد (نایب رئیس انجمن) از مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) و بیستمین کنگره جهانی حسابداران (WCOA، 2018، سیدنی)، نمایش فیلم مستند «لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته‌شده رنسانس» (ساخته انجمن حسابداران خبره ایران، آذر 1397)، ارائه گزارش برگزاری «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (26 آبان 1397) توسط محسن قاسمی (دبیرکل انجمن)، تقدیر از سه نفر برتر هر یک از این آزمون‌ها، تقدیر از نویسندگان مقالات برگزیده مجله حسابدار در سال 1397، تقدیر از هوشنگ خستوئی و عباس هشی به عنوان چهره‌های ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران، و اجرای موسیقی زنده توسط گروه مهرورزان از جمله بخش‌های مختلف دوازدهمین سالانه آیین گرامی‌داشت «روز حسابدار» انجمن حسابداران خبره ایران بود؛ که شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. شرکت‌های نرم‌افزاری همکاران سیستم، سپیدار سیستم، حساب رایان پارس (محاسبان) و گروه نرم‌افزاری قیاس ضمن حمایت مالی از این مراسم، با حضور در فضای نمایشگاهی این گردهمایی به معرفی محصولات و راهکارهای نرم‌افزاری خود به حاضران پرداختند (پیوند گزارش کامل در مجله حسابدار).

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، دوازدهمین سالانه آیین گرامی‌داشت «روز حسابدار» به همت انجمن حسابداران خبره ایران با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از آذرماه 1386 تا کنون هرساله توسط انجمن حسابداران خبره ایران برگزار شده است (فهرست یازده آیین گرامیداشت برگزارشده در سال‌های گذشته، به همراه گزارش کامل آن‌ها، در این پیوند در دسترس است).

 

سخنرانی افتتاحیه

منصور شمس احمدی، رئیس انجمن حسابداران خبره ایران

(برای دیدن ویدئوی این سخنرانی بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

در آغاز مراسم، منصور شمس‌احمدی رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن گرامی‌داشت روز حسابدار و تبریک این روز به اعضای انجمن و حاضران در مراسم، به ذکر تاریخچه‌ای از نامگذاری این روز و خاستگاه آن از دسامبر 2007 (آذر 1386) همزمان با سی‌امین سال تاسیس فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) پرداخت. به گفته وی: در آن سال، آیفک از همه انجمن‌های حرفه‌ای حسابداران سرتاسر جهان، از جمله انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان تنها عضو ایرانی آن زمان خود در ایران، خواسته بود که به همین مناسبت هفته‌ای را به عنوان هفته گرامی‌داشت حسابداری نامگذاری و به برگزاری مراسمی به همین مناسبت در کشورهای خود مبادرت کنند. از این رو، مسئولان انجمن حسابداران خبره ایران به همراه  مسئولان سایر نهادهای حسابداری ایران در گردهمایی روز 13 آذر 1386 در هتل ونوس تهران به اتفاق روز پانزدهم هر سال را به عنوان روز ملی حسابدار در ایران نامگذاری کردند.

 

به گفته رئیس انجمن: هر چند در سایر کشورها، پس از آن سال، دیگر این هفته به عنوان هفته حسابداری گرامی داشته نشده است؛ ولی خوشبختانه ما حسابداران ایرانی هر سال باشکوه‌تر و گسترده‌تر از قبل این روزها را گرامی می‌داریم؛ و در آینده نیز در برگزاری این مراسم تداوم خواهیم داشت.

 

گزارش مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و بیستمین کنگره جهانی حسابداران (WCOA، 2018، سیدنی)

سعید جمشیدی‌فرد، نایب رئیس انجمن حسابداران خبره ایران

(برای دیدن ویدئوی این سخنرانی بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

در ادامه مراسم، پس از نمایش گزارش تصویری دو دقیقه‌ای (این پیوند) از بیستمین کنگره جهانی حسابداران (WCOA 2018, Sydney)، که از 5 تا 8 نوامبر 2018 در سیدنی استرالیا برگزار شده بود؛ سعید جمشیدی‌فرد، نایب رئیس انجمن حسابداران خبره ایران که به عنوان نماینده انجمن در مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و بیستمین کنگره جهانی حسابداران شرکت کرده بود، به ارائه گزارشی در این باره پرداخت.

 

جمشیدی‌فرد، در آغاز گزارش خود، با ذکر سابقه عضویت بیست ساله انجمن حسابداران خبره ایران در فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، هدف اصلی آیفک را ارتقای جایگاه حسابداران حرفه‌ای در جهان و معرفی خدمات ارزش‌آفرین حسابداران به نهادهای بین‌المللی و جهانی اعلام کرد. به گفته وی: هم اکنون بیش از 170 انجمن حرفه‌ای حسابداران از حدود 135 کشور جهان در آیفک عضویت دارند و این انجمن‌ها حدود سه میلیون حسابدار حرفه‌ای عضو خود را در سطح بین‌المللی نمایندگی می‌کنند. به گفته نایب رئیس انجمن: ایران جزو حدود 25 کشور جهان است که دو نماینده در آیفک دارد. ولی به رغم حضور برجسته هیئت پنجاه نفری ایران در نوزدهمین کنگره جهانی حسابداران (2014، رم، ایتالیا)، در کنگره بیستم حضور بسیار کمرنگی داشتیم و فقط اینجانب به عنوان نماینده مشترک دو انجمن ایرانی عضو آیفک توانستم در این کنگره شرکت کنند.

 

جمشیدی‌فرد در ادامه با اشاره به موضوعات مورد بحث در کنگره جهانی حسابداران تصریح کرد: فقط چیزی حدود 20 تا 30 درصد از مباحث مربوط به حسابداری بود، و اکثر مباحث مربوط به فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، بلاک‌چین، هکرها، مباحث زیست‌محیطی، ... بود. به گفته وی: این تغییر ترکیب موضوعات کنگره و حتی تغییر شعار کنگره نسبت به دوره‌های پیشین، نشان از تغییر در فضای حرفه حسابداری در سطح بین‌المللی دارد که ما نیز در ایران باید به آن توجه داشته باشیم.

 

گفتنی است، گزارش نوشتاری مشروحی توسط سعید جمشیدی‌فرد از حضور در مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و بیستمین کنگره جهانی حسابداران (WCOA، 2018، سیدنی) تهیه شده است که در شماره آینده مجله حسابدار منتشر خواهد شد.

 

نمایش فیلم مستند «لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته‌شده رنسانس»، ساخته انجمن حسابداران خبره ایران، آذر 1397

تهیه‌کننده، بازنویسی فیلمنامه، و گوینده متن: محسن قاسمی

کارگردان، تدوین، و انتخاب موسیقی: آرش پشنج           

مترجم فیلمنامه اولیه: بنفشه صفری‌نژاد

 

در ادامه مراسم، فیلم مستند «لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته‌شده رنسانس (این پیوند)»، ساخته انجمن حسابداران خبره ایران (آذر 1397) برای نخستین بار نمایش داده شد؛ و مورد استقبال حاضران قرار گرفت. پس از نمایش فیلم، محسن قاسمی دبیرکل انجمن که مسئولیت تهیه‌کنندگی، بازنویسی فیلمنامه و گویندگی متن این فیلم را بر عهده داشت، با اشاره به ساخت نخستین فیلم مستند در انجمن ("آقای حسابدار: زمانه و زندگی حسن سجادی‌نژاد (این پیوند)"، اسفند 1396)، که برای نمایش در «آیین گرامیداشت صدمین زادسال حسن سجادی‌نژاد (پیوند گزارش کامل)» تولید شده بود؛ ابراز داشت: پس از نمایش و انتشار آن فیلم مستند، حجم بازخوردهای مثبت و دلگرم‌کننده‌ای که از اعضای انجمن و دیگر مخاطبان داشتیم آن قدر غافلگیرکننده بود که، ما را در انجمن بر آن داشت که ساخت این قبیل فیلم‌های مستند را در راستای تحقق اهداف انجمن در دستور کار قرار دهیم.

 

(برای دیدن ویدئوی این سخنرانی بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

به گفته قاسمی: طی نزدیک به ده ماه گذشته، علاوه بر این دو فیلم مستند، دو فیلم دیگر نیز در ارتباط با ضرورت ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران (فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای (این پیوند)») و  تاریخچه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)  در ایران (فیلم مستند «IFRS در ایران (این پیوند)») ساخته و از طریق «کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند)» منتشر کرده‌ایم که در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 

دبیرکل انجمن، پس از ارائه این توضیحات، آرش پشنج (همکار رسانه‌ای و کارگردان فیلم‌های مستند انجمن) و بنفشه صفری‌نژاد (همکار انجمن و مترجم فیلمنامه اولیه فیلم مستند لوکا پاچیولی) را به روی سن فراخواند و از آنان با تشویق حاضران در تالار قدردانی شد.

 

گزارش برگزاری «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (26 آبان 1397)

محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

(برای دیدن ویدئوی این سخنرانی بر روی عکس - نمودار - بالا کلیک کنید)

 

در ادامه، گزارش خلاصه‌ای از فرایند برگزاری «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (26 آبان 1397) توسط محسن قاسمی، دبیرکل انجمن، ارائه شد. به گفته وی: پس از تصویب اساسنامه جدید انجمن (در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23 تیر 1393) یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در انجمن و حتی در حرفه حسابداری ایران محقق شد، فراهم شدن امکان صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه خدمات غیراطمینان‌بخشی (غیر حسابرسی مستقل) بود. چرا که پیش از آن، صرفاَ دو گواهینامه «حسابدار مستقل» (انجمن حسابداران خبره ایران، از سال 1364) و «حسابدار رسمی» (جامعه حسابداران رسمی ایران، از سال 1380) در حرفه حسابداری ایران صادر می‌شد که فقط حسابرسان مستقل امکان دریافت آن را داشتند. ولی از سال 1396 که اساسنامه انجمن به ثبت رسید، با عملیاتی شدن دو گواهینامه حرفه‌ای «حسابدار مالی خبره (CFA)» و «حسابدار مدیریت خبره (CMA)»، هم اینک حسابداران حرفه‌ای غیرحسابرس نیز این امکان را دارند که از سوی یک انجمن حرفه‌ای گواهینامه حرفه‌ای مرتبط با شغل خود را دریافت کنند.

 

به گفته دبیرکل انجمن: نخستین آزمون حسابدار مدیریت خبره سال گذشته (11 آذر 1396) برگزار شد و پذیرفته‌شدگان آن در مراسم روز حسابدار پارسال انجمن معرفی شدند؛ و در مراسم امروز نیز پذیرفته‌شدگان «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (26 آبان 1397) معرفی می‌شوند.

 

تقدیر از سه نفر برتر «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397»

1) همایون خوبان عنبران، 2) علی محمدی‌فر، و 3) جمشید پیک فلک

(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

پس از توضیحات دبیرکل، با حضور اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره، به ترتیب الفبا، سیدمحمد باقرآبادی، عبدالرضا تالانه، مریم علیشیری، محسن غلامرضایی، مزدک کاظم‌زاده، مهدی مرادزادهفرد، و ابراهیم نوروزبیگی، از سه نفر برتر «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» که در روز شنبه، 28 مهر 1397 برگزار شده بود به ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:

 • رتبه نخست: همایون خوبان عنبران
 • رتبه دوم: علی محمدی‌فر
 • رتبه سوم: جمشید پیک فلک

 

بلافاصه نیز فهرست اسامی سایر پذیرفته‌شدگان این آزمون (به ترتیب رتبه) از طریق کانال رسمی انجمن در تلگرام به شرح زیر منتشر شد:

فاطمه پوریعقوبی، فرشید یزدانی، محرمعلی علیخانی، مهدی سلیمی، عبدالاحد عباشی، بهمن امیری، سعید اکبری ارزنانی، محسن عالی‌خانی، هادی رستگار، سعید خان محمدی، حمید داراب، سامان ساعدی، کورش مروتی، علی‌اصغر ثامنی، سمانه آدینه، احمدرضا اسدیان، علی یساولی شراهی، اردشیر احمدیان، محمدتقی خادمی جبلی، شهریار قهرمانی زهرایی، ضیاءالدین معصومی، سید حسین موسوی، محسن ژاله آزاد زنجانی، لیلا ستاره، غلامعباس عزتی شالقونی، روح اله مردان واجاری، محمدعلی سلیمانیان، مریم روستازاده شیخ یوسفی، روح‌اله خلج، و محمدجعفر ناسوتی

 

تقدیر از سه نفر برتر «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397»

1) سیداحمد موسوی 2) محمد محمودی 3) بهزاد محمدی

(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

بلافاصله نیز، با حضور اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، به ترتیب الفبا، امیر ابراهیمزاده، غلامحسین دوانی، منصور شمساحمدی، رحمتاله صادقیان، اسفندیار گرشاسبی، علی مصدر، و مجید میراسکندری، از سه نفر برتر «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» که در روز شنبه، 26 آبان 1397 برگزار شده بود به ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد:

 • رتبه نخست: سیداحمد موسوی
 • رتبه دوم: محمد محمودی
 • رتبه سوم: بهزاد محمدی

 

سپس، فهرست اسامی سایر پذیرفته‌شدگان این آزمون (به ترتیب رتبه) از طریق کانال رسمی انجمن در تلگرام به شرح زیر منتشر شد: آزاد فرح افزون، آزاده سوری، محمد امیرآتشانی، آرمان نقشبندی، نوشان خوش‌بخت فشمی، محمود زائری امیرانی، محسن فلاحی، مهدی نیرومند، پیمان ویسه، محمدمهدی مقامی، سهیلا الهیاری، حسین خلیل‌زاده، هایده رحیمی علی‌آبادی، علیرضا فلکی طرازکوهی، و هادی امیرآتشانی

 

تقدیر از نویسندگان مقالات برگزیده مجله حسابدار در سال 1397

امیرحسین رضایی، وحید منتی، سعید کریمی‌پور س یزدی، و علی رادبن

(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

پس از تقدیر از نفرات برتر آزمون‌های حرفه‌ای انجمن طی سال 1397، مطابق روال سال‌های گذشته، از نویسندگان مقالات برگزیده مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) به شرح زیر توسط منصور شمس‌احمدی (رئیس انجمن) و محسن قاسمی (دبیرکل انجمن و سردبیر مجله حسابدار) تقدیر به عمل آمد:

 

مقالات برگزیده به ترتیب تاریخ انتشار:

(علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر یک از مقالات فوق به متن کامل آن‌ها در وبگاه مجله حسابدار دسترسی پیدا کنند)

 

 

تقدیر از هوشنگ خستوئی و عباس هشی

به عنوان چهره‌های ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران

(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

در بخش پایانی تقدیرها، از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تأثیرگذار هوشنگ خستوئی و عباس هشی در راستای تحقّق اهداف و اعتلای نام انجمن به عنوان چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران تقدیر شد. در این بخش، منصور شمس احمدی ابتدا به ذکر خلاصه‌ای از سوابق عباس هشی پرداخت؛ و وی را برای سخنرانی و تقدیر به جایگاه سخنرانی فراخواند. ایشان نیز با حضور در جایگاه به ارائه شرحی از مشارکت خود در تاریخ چهل و شش ساله فعالیت انجمن، از سال‌های نخست تاسیس تا کنون، پرداختند. و در ادامه، غلامرضا سلامی نیز پس از ذکر خلاصه‌ای سوابق و مشارکت هوشنگ خستوئی در انجمن حسابداران خبره ایران، وی را برای سخنرانی و تقدیر به جایگاه سخنرانی فراخواند. ایشان نیز با حضور در جایگاه به ارائه توضیحاتی در این ارتباط پرداختند.

 


(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

اعضای شورای عالی انجمن با حضور بر روی سن تالار محل برگزاری مراسم، از هر دو این بزرگواران با تقدیم لوح تقدیر و هدیه قدردانی کردند.

 

(برای دیدن ویدئوی این بخش از مراسم بر روی عکس بالا کلیک کنید)

 

اجرای موسیقی زنده

توسط گروه مهرورزان

 

دوازدهمین سالانه آیین گرامی‌داشت «روز حسابدار» انجمن حسابداران خبره ایران با اجرای موسیقی زنده توسط گروه مهرورزان (محمد جاسمی (خواننده)، جواد عزیری (دیوان و سرپرست گروه)، امید داورزنی (سنتور)، مرتضی فتحی (کمانچه)، و سعید وجدان‌پاک (دف)) و پذیرایی از حاضران و دید و بازدید آنان با یکدیگر پایان یافت.

 

گزارش‌های تکمیلی

  مجله حسابدار    کانال رسمی انجمن در آپارات  

 

مشروح گزارش این مراسم در «شماره آذر و دی 1397 مجله حسابدار (این پیوند)» و فیلم کامل بخش‌های مختلف آن از طریق «کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند)» منتشر شده است و در دسترس علاقه‌مندان است.

Chalesh Eghtesad Radio 1397 09 14

 

در آستانه فرارسیدن پانزدهم آذرماه و برگزاری آیین‌های گرامی‌داشت روز حسابدار در سرتاسر کشور، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به همراه دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران و غلامحسین دوانی عضو مشترک انجمن و جامعه در برنامه چالش رادیو اقتصاد با موضوع حسابداران و شفافیت مالی حضور خواهند یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در آستانه فرارسیدن پانزدهم آذرماه «روز حسابدار» و برگزاری آیین‌های گرامی‌داشتی به همین مناسبت در سرتاسر کشور، محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به همراه سید محمد علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران و غلامحسین دوانی عضو مشترک انجمن و جامعه در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با موضوع «حسابداران و شفافیت مالی» حضور خواهند یافت.

 

مطابق اعلام تهیه‌کنندگان، این برنامه ساعت 15:00 روز چهارشنبه، 14 آذر 1397 از رادیو اقتصاد (موج FM فرکانس 98) پخش خواهد شد. برنامه رادیویی «چالش» برنامه‌ای تولیدی ساخته رادیو اقتصاد است که به منظور تضارب آرا و ارائه نظرات متفاوت و بعضا متضاد میان کارشناسان و مسئولان نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با موضوعات گوناگون کسب و کار، کشاورزی، صنعت و بازرگانی و اقتصادی و جامعه به تهیه‌کنندگی سید وحید موسوی و حمیده رضا سلطانی و با اجرای کارشناس برنامه، امیرحسین راسخ، ساعت 15:00 روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه پخش می‌شود.

 

علاقه‌مندان می‌توانند فایل صوتی (کامل) این برنامه را از طریق کانال رسمی پادکست‌های انجمن حسابداران خبره ایران در تلگرام (این پیوند) گوش کنند.

iraninsurance

 

اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی برای بهرهمندی اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران با بیمه ایران خبر داد. مطابق این اطلاعیه، مهلت ارسال مدارک متقاضیان تا 25 آذر 1397 اعلام شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران متن کامل اطلاعیه صادره از سوی اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با تمدید قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی برای بهرهمندی اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران با بیمه ایران به شرح زیر است:

 

اطلاعیه

تمدید قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی برای بهرهمندی اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با بیمه ایران

 

بدین وسیله ضمن شادباش فرارسیدن ایام گرامی‌داش روز حسابدار، به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران می‌رساند، در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضاء مطابق روال سالهای گذشته، و با توجه به سررسید شدن مهلت قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان اعضای انجمن، اقدامات اولیه مورد نیاز برای تمدید این قرارداد برای یک سال آینده با شرکت بیمه ایران انجام شده است.

 

با توجه به مراتب فوق، اعضای متقاضی استفاده از این بیمه درمانی تکمیلی گروهی میتوانند حداکثر تا روز 25 آذر 1397 مدارک مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خود را پس از مطالعه دقیق فایلهای زیر تکمیل و به نمایندگی بیمه ایران (به طریق ذکر شده در فایلهای زیر) ارسال کنند.

 

برای ارائه اطلاعات بیشتر تلفنهای 55187747 و 55187221 (نمایندگی بیمه ایران) پاسخگوی متقاضیان است.

اطلاعات تکمیلی:

1- جدول حق بیمه درمان تکمیلی - سال 1397

2- جدول تعهدات قرارداد گروهی بیمه درمان تکمیلی - سال 1397

 

اداره امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

IICA Accountant Day 13970919

 

به گفته دبیرکل انجمن، آیین گرامی‌داشت روز حسابدار سال 1397 انجمن حسابداران خبره ایران عصرگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، از ساعت 16:30 تا 19:30، در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. اعضای گرانمایه انجمن، در صورت ثبت‌نام (رایگان) در حدّ ظرفیت موجود در تالار محل برگزاری، امکان حضور در این آیین گرامیداشت را خواهند داشت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن در گفت‌وگو با این پایگاه اطلاع‌رسانی جزئیات برگزاری آیین گرامی‌داشت روز حسابدار سال 1397 انجمن حسابداران خبره ایران را تشریح کرد. قاسمی در ابتدا، فرارسیدن ایام گرامی‌داشت روز حسابدار را به تمامی اعضای گرانمایه انجمن و همه افراد حرفه‌ای شاغل در زمینه‌های تخصصی متنوع حرفه بزرگ حسابداری ایران شادباش گفت. وی تصریح کرد: روز حسابدار در واقع روز پاسداشت خدمتگزاران شریف و خستگی‌ناپذیر عرصه‌های شفافیت مالی، حسابدهی، تصمیم‌سازی، و مبارزه با تقلب‌های مالی و مفاسد اقتصادی است. وی روز حسابدار را روز همه حسابداران حرفه‌ای شاغل در موقعیت‌های شغلی متنوع از جمله، حسابداران، رئیسان حسابداری، مدیران مالی، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل، مشاوران مالی و دیگر اهالی شریف حرفه بزرگ حسابداری ایران دانست.

 

دبیرکل انجمن، در ادامه، با اشاره به خاستگاه نامگذاری پانزدهم آذرماه هر سال به عنوان «روز حسابدار» ریشه این نامگذاری را به گردهمایی تاریخی روز سه‌شنبه، 13 آذر 1386، در هتل ونوس تهران بین رهبران حرفه حسابداری ایران مربوط دانست (گزارش کامل). به گفته وی: در آن سال، با توجه به آن که فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)، سی‌امین سال تاسیس‌اش را گرامی می‌داشت، ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرده بود و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواسته بود آن هفته را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی‌ها و آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین عضو ایرانی آیفک با اعلام این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فرا خواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‌هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران (دو انجمن ایرانی عضو آیفک)، انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی روز سه‌شنبه، 13 آذر 1386، در هتل ونوس (تهران)، روز پانزدهم آذرماه هر سال (ششم دسامبر) به عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.

 

قاسمی در ادامه یادآور شد، انجمن حسابداران خبره ایران از آن سال تا کنون یازده گردهمایی به یادماندنی را منفرداً یا به طور مشترک با دیگر نهادهای حرفه حسابداری ایران برگزار کرده است که فهرست و گزارش کامل آن‌ها در وبگاه رسمی انجمن در دسترس علاقه‌مندان است (اینجا). در همین راستا، عصرگاه دوشنبه، 19 آذر 1397 نیز آیین گرامی‌داشت روز حسابدار سال 1397 به همراه آیین ویژه معرفی پذیرفته‌شدگان «آزمون حسابدار مالی خبره» (مورخ 28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره» (مورخ 26 آبان 1397) در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

دبیرکل انجمن با اشاره به این که قریب به 74 درصد از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (بیش از 7000 عضو) در استان تهران سکونت دارند، ابراز داشت: طبیعتاً در این مراسم از پذیرایی همه اعضای محترم انجمن محروم خواهیم بود. به همین دلیل، از تاریخ انتشار این خبر هر یک از اعضای گرانمایه انجمن که تمایل به حضور در این مراسم دارند می‌توانند از طریق تماس با دبیرخانه انجمن نسبت به ثبت‌نام (رایگان) در این مراسم اقدام کنند (تلفن‌های 88659982 تا 88659985 داخلی‌های 101 و 115). بدیهی است، این فرایند ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت تالار محل برگزاری همایش ادامه خواهد داشت؛ و پس از آن، از دیگر اعضای گرانمایه عذرخواهی خواهیم کرد.

 

وی در ادامه افزود: البته مطابق رویه سه سال گذشته (از بهمن 1394)، از همه بخش‌های مختلف این مراسم نیز گزارش تصویری (ویدئوی) کاملی تهیه خواهیم کرد که متعاقباً از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات منتشر خواهد شد. علاوه بر این، مشروح گزارش این مراسم نیز در شماره آینده مجله حسابدار منتشر خواهد شد.

 

قاسمی در ادامه با اشاره به بخش‌های مختلفی که برای این مراسم برنامه‌ریزی شده است گفت: با توجه به تمرکز راهبردی انجمن بر توسعه و ترویج گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای «حسابدار مالی خبره (CFA)» و «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» در حرفه حسابداری ایران، در مراسم امسال نیز همانند مراسم سال گذشته (گزارش کامل اینجا) خط اصلی مراسم ارائه گزارشی از برگزاری «آزمون حسابدار مالی خبره» (مورخ 28 مهر 1397) و «آزمون حسابدار مدیریت خبره» (مورخ 26 آبان 1397) و تقدیر از سه نفر برتر هر یک از این دو آزمون و معرفی سایر پذیرفته‌شدگان خواهد بود.

 

دبیرکل انجمن در ارتباط با بخش‌های دیگر آیین گرامی‌داشت روز حسابدار سال 1397 گفت: جناب آقای دکتر سعید جمشیدی‌فرد (نایب رئیس شورای عالی) که به نمایندگی از انجمن در بیستمین کنگره جهانی حسابداران (2018، سیدنی) شرکت کرده بودند، به تازگی به ایران بازگشته‌اند، بنابراین، ایشان در بخشی از مراسم به ارائه گزارشی در ارتباط با کنگره و اهم موضوعاتی که در آن مورد توجه بوده است خواهند پرداخت.

 

وی افزود: برای مراسم امسال یک فیلم مستند بسیار جذاب نیز از «زندگی و زمانه لوکا پاچیولی» تولید کرده‌ایم که برای نخستین بار در تالار برگزاری مراسم نمایش داده خواهد شد. دبیرکل انجمن در این ارتباط ابراز داشت: پس از نمایش فیلم مستند «آقای حسابدار: زمانه و زندگی حسن سجادی‌نژاد» (اینجا) که سال گذشته در مراسم صدمین زادسال استاد حسن سجادی‌نژاد (گزارش کامل اینجا) برای نخستین بار نمایش دادیم، و با توجه به بازخوردهای بسیار دلگرم‌کننده‌ای که از بینندگان آن فیلم مستند داشتیم؛ از امسال، تولید فیلم‌های مستند مرتبط با حسابداری و حسابداران را در برنامه اصلی انجمن گذاشتیم. در همین ارتباط، دو فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» (اینجا) و « IFRS در ایران» (اینجا) نیز طی ماه‌های گذشته تولید و منتشر شده است، و فیلم مستندی که در مراسم روز حسابدار نمایش خواهیم داد در واقع چهارمین فیلم مستند تولیدی انجمن به شمار می‌آید. وی افزود: بلافاصله پس از نمایش این فیلم مستند در تالار محل برگزاری مراسم، نسخه کامل آن را نیز از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات منتشر خواهیم کرد.

 

قاسمی در ادامه گفت: بخش مهم دیگر مراسم امسال، همچون رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، تقدیر از چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران است که در روز برگزاری مراسم معرفی خواهد شد.

 

دبیرکل انجمن در پایان، ضمن عذرخواهی مجدد از عدم امکان پذیرایی از همه اعضای گرانمایه انجمن، آرزو کرد که ای کاش یک سال این امکان فراهم شود که آیین گرامی‌داشت روز حسابدار را در تالاری چندین هزار نفری برگزار کنیم که امکان حضور همه اعضای انجمن فراهم باشد. ولی تا آن روز همچنان شرمنده اعضای مشتاق انجمن باقی خواهیم ماند.

 

مطالب مرتبط:

فهرست آیینهای گرامیداشت «روز حسابدار» برگزارشده توسط انجمن حسابداران خبره ایران (از 1386 تا کنون)

.

HESABDAR Day

 

مطابق این اطلاعیه، اخبار مربوط به برگزاری آیین گرامیداشت روز حسابدار توسط انجمن‌های استانی سرتاسر کشور، در صورت ارسال به دبیرخانه انجمن، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران (به صورت مشروح) و مجله حسابدار (به صورت خلاصه) منتشر خواهد شد. همچنین، در صورت هماهنگی، امکان حضور اعضای شورای عالی در این مراسم به نمایندگی از انجمن حسابداران خبره ایران نیز فراهم است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه انجمن با صدور اطلاعیه‌ای ضمن فراخواندن حسابداران سرتاسر کشور به برگزاری هر چه باشکوه‌تر آیین‌های گرامیداشت روز حسابدار، از امکان انتشار متمرکز اخبار برگزاری آیین‌های گرامیداشت برگزاری توسط انجمن‌های استانی از طریق پایگاه‌اطلاع‌رسانی انجمن و مجله حسابدار خبر داد. در این اطلاعیه همچنین از امکان هماهنگی برای حضور اعضای شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مراسم مختلف برنامه‌ریزی‌شده در نقاط مختلف کشور خبر داده شده است. متن کامل اطلاعیه صادرشده به شرح زیر است:

 

اطلاعیه

«روز حسابدار» بهانه‌ای برای پاسداشت فعالان حرفه‌ای عرصه‌های شفافیت مالی، حسابدهی، تصمیم‌سازی، و مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

پانزدهم آذرماه هر سال روز ملّی حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی روز سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۸۶، نهادهای حسابداری ایران در هتل ونوس (تهران)، به این عنوان نام‌گذاری شد.

 

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)، در سی‌امین سال تاسیس‌اش، ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین عضو ایرانی آیفک با اعلام این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فرا خواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‌هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران (دو انجمن ایرانی عضو آیفک)، انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی روز سه‌شنبه، 13 آذر 1386، در هتل ونوس (تهران)، روز پانزدهم آذرماه هر سال (ششم دسامبر) به عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.

 

آذرماه 1397، دوازدهمین سال پی در پی است که اعضای انجمن حسابداران خبره ایران دوشادوش جملگی حسابداران حرفه‌ای شریف و خدمتگزار سرتاسر کشور در تدارک برگزاری هر چه باشکوه‌تر آیین‌های گرامیداشت این روز فرخنده و گرامی هستند. روز حسابدار بهانه‌ای برای پاسداشت خدمتگزاری صادقانه حسابداران، مدیران مالی، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، و همگی افراد حرفه‌ای شاغل در زمینه‌های شغلی متنوع حرفه بزرگ حسابداری ایران است. متخصصان حساب‌شناسی که دستاورد خدمات ارزشمندشان ارتقاء شفافیت مالی، حسابدهی، تصمیم‌سازی، و تخصیص بهینه منابع و کاهش تقلب‌های مالی و مفاسد اقتصادی در بخش‌های عمومی (دولتی و غیردولتی) و خصوصی کشور است.

 

در همین ارتباط، به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران و دست‌اندرکاران سایر انجمن‌های حرفه‌ای، دانشگاهی و صنفی فعال در سرتاسر کشور می‌رساند، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران همچون رویه معمول در سال‌های اخیر در صورت دریافت اخبار مربوط به آیین‌های گرامیداشت برگزاری در نقاط مختلف کشور نسبت به انتشار مشروح این اخبار از طریق وبگاه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران و انتشار خلاصه‌ای از اخبار دریافتی از طریق مجله حسابدار اقدام خواهد کرد. همچنین، در صورت هماهنگی از سوی برگزارکنندگان این مراسم، امکان حضور اعضای شورای عالی به نمایندگی از انجمن نیز قابل برنامه‌ریزی و انجام است. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع بیشتر در این ارتباط با دبیرخانه انجمن، امور اعضاء، تماس حاصل فرمایند.

 

پیشاپیش، فرارسیدن پانزدهم آذرماه، روز حسابدار، را به همگی افراد حرفه‌ای شاغل در حرفه بزرگ حسابداری ایران شادباش و فرخنده باد می‌گوییم.

 

دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران

۶ آذر ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط:

«تعیین روز ملّی حسابدار»، سرمقاله شماره 191، بهمن 1386، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران)، صص 3-2 – گزارش گردهمایی روز سه‌شنبه، 13 آذر 1386 نهادهای حسابداری ایران برای تعیین روز ملّی حسابدار در ایران

Mahak Charity

 

در صدر نامه مذکور آمده است «مؤسسه خیریه محک ضمن قدردانی از همراهی شما برای حمایت همه‌جانبه از کودکان مبتلا به سرطان وظیفه خود می‌‏داند تا خبر کسب دستاورد جدیدی برای خانواده بزرگ محک را به شما که یکی از مهم‏ترین و اثرگذارترین ذی‌ربطان این سازمان در خدمت‏‌رسانی به فرزندان‏مان هستید، اعلام نماید. مهرماه امسال و در همشتمین دوره ممیزی استاندارد بین‌‏المللی NGO Benchmarking شرکت بازرسی بین المللی SGS، محک موفق شد تا در بین 328 سازمان مردم نهاد دارای گواهینامه معتبر در جهان بالاترین رتبه ارزیابی را کسب کند.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه آراسب احمدیان، مدیرعامل موسسه خیریه محک، خطاب به محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر محسن قاسمی

دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران

 

با سلام و احترام

 

مؤسسه خیریه محک ضمن قدردانی از همراهی شما برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان وظیفه خود می‏‌داند تا خبر کسب دستاورد جدیدی برای خانواده بزرگ محک را به شما که یکی از مهم‏ترین و اثرگذارترین ذی‌ربطان این سازمان در خدمت‏‌رسانی به فرزندان‏مان هستید، اعلام نماید. مهرماه امسال و در همشتمین دوره ممیزی استاندارد بین‏‌المللی NGO Benchmarking شرکت بازرسی بین‌المللی SGS، محک موفق شد تا در بین 328 سازمان مردم نهاد (NGO) دارای گواهینامه معتبر در جهان بالاترین رتبه ارزیابی را کسب کند.

 

بی‌‏شک دریافت این دستاورد که نشان از تطابق عملکرد این سازمان در اتخاذ شیوه‏‌های کاری بر اساس استانداردهای جهانی تأیید شده دارد، بدون حضور و همت والای همراهانی چون شما که پشتوانه دلگرم‌کننده این سازمان برای تحقق آرزوهایش در حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان در سراسر ایران، ممکن نبود.

 

صمیمانه کسب این موفقیت را که متعلق به شما یاوران نیک‌اندیش است. تبریک می‌گوییم و تعهد می‌کنیم تا در هر شرایطی با وفاداری به ارزش‌هایمان بهترین خدمات را به فرزندان نازنین محک، ارائه کنیم. امیدواریم با تداوم همراهی‌تان شاهد سلامتی تعداد بیشتری از کودکانمان و رشد و بالندگی آنها در ساختن آنها در ساختن فردایی پر از امید برای ایران زمین باشیم.

 

با احترام

آراسب احمدیان

مدیرعامل

 

(تصویر نامه را از این پیوند دریافت کنید)

 

 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، طی سالیان متمادی گذشته از راه انتشار رایگان آگهی‌های محک در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن) و وبگاه رسمی انجمن در تلاش بوده است تا سهمی هر چند کوچک در جلب مشارکت‌ها و کمک‌های مردمی در حمایت از کودکان مبتلاء به سرطان تحت پوشش موسسه خیریه محک بردارد.

 

Mahak Charity SGS 2018

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی محک، آراسب احمدیان، مدیرعامل این سازمان با بیان این که خانواده بزرگ حامیان کودکان مبتلا به سرطان در محک در بیست و هفتمین سال فعالیت خود و در هشتمین ممیزی شرکت بازرسی بین‌المللی SGS توانسته است بالاترین امتیاز را در جهان کسب کند، گفت: «این شرکت اعلام کرده‌ است که محک با كسب امتياز 97.5 درصد، در مميزي استاندارد بين‌المللي NGO Benchmarking حائز بالاترین امتیاز در جهان شده است. (پیوند خبر بر روی وبگاه SGS

 

وی افزود: «در هشتمین دوره ارزیابی NGO Benchmarking که محک به طور داوطلبانه برای مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین شیوه صرف کمک‌های مردمی در آن شرکت کرده است، 328 سازمان مردم‌نهاد از سرتاسر جهان شرکت کردند، که 172 سازمان از آمریکا، 24 سازمان از اروپا، 51 سازمان از آفریقا و81 سازمان از آسیا در این ارزیابی حضور داشتند. در این میان، خانواده بزرگ محک موفق شده است با اخذ امتیاز 97.5 درصد، در صدر جهان بایستد.»

 

احمدیان با اشاره به این که محک اولین سازمان غیردولتی در منطقه خاورمیانه است که گواهینامه استاندارد NGO Benchmarking را اخذ کرد گفت: «این استاندارد براساس آنالیز عملکرد 25 سازمان بزرگ غیردولتی توسط شرکت SGS شکل گرفته است و چارچوب بهترین شیوه‌های اداره سازمان‌های غیردولتی در سطح بین‌المللی را ارائه می‌دهد.»

 

وی گفت: «خانواده بزرگ محک 27 سال است که حامی کودکان مبتلا به سرطان بوده است. به واسطه نیکوکاری مردمان ایران زمین در هر شرایطی اعم از خوب یا بد، درمان کودکان مبتلا به سرطان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها و مشکلات تحمیل شده بر خانواده متوقف نگشته تا در سایه این حمایت‌های مستمر، آرزوی کودکان از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند. این خانواده در این سال‌ها توانسته با حضور مستمر خود و ترک نکردن کودکان در مسیر درمان، هزاران کودک مبتلا به سرطان را نجات دهد که بیش از 6000 فرزند بهبود یافته محک در شمار این کودکان هستند. امروز حاصل عملکرد محک با اتکا به این خانواده در صدر جهان ایستاده و افتخاری برای تمامی ایرانیانی آفریده که باور دارند بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سرآید. بی‌شک با امید و پایداری بر روی اهداف و همراهی مداوم است که غصه‌ها سر می‌آید.»

 

احمدیان کسب برترین جایگاه در بین سازمان‌های مردم‌نهاد براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی در هر یک از حوزه‌های فعالیت‌های محک را از اهداف بیانیه چشم‌انداز محک دانست و ادامه داد: «محک جزو معدود موسسات خیریه در ایران است که همواره خود را به صورت داوطلبانه تحت ممیزی قرار می‌دهد و برای بهبود مستمر تلاش می‌کند. به همین دلیل امروز در بین مؤسساتی که گواهینامه معتبر دارند، حائز مقام اول است. جامعه مدنی ایران الگویی برای جهانیان است و ما باور داریم که اعضای این خانواده می‌توانند به بالاترین رتبه‌های جهانی دست یابند. این موفقیت را به نیکوکاران ایرانی تبریک می‌گوییم و امیدواریم بتوانیم با همراهی یکدیگر کمترین رتبه در ابتلا به بیماری سرطان و بیشترین آمار را در بهبودی فرزندانمان داشته باشیم که این تنها با تداوم حضورتان در کنار کودکان مبتلا به سرطان ممکن می‌شود.»

 

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه متن اصلی این خبر بر روی وبگاه موسسه SGS به این پیوند مراجعه کنند.

Mahak Charity SGS

HESABDAR Monthly Journal of IICA No 318 319 1397 07 08 Cover

 

شماره ۳۱۸ و ۳۱۹، مهر و آبان ۱۳۹۷، مجله "حسابدار" (نشریه حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران) هفته نخست آذرماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشی‌های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و هجدهم و سیصد و نوزدهم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که هفته نخست آذرماه ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

انجمن:

 

گزارش کامل چهلمین همایش انجمن

(«مدیریت هزینه: در عمل»، 11 مهر 1397، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

 

 

اخبار

 • خبرهایی از جهان حسابداری | امیرهادی معنوی مقدم

 

علاقه مندان می‌توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، فهرست مطالب، و سرمقاله این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

IICA CMA Exam 2018 Pictures 01

برای دریافت فایل فشرده منتخبی از عکس‌های این آزمون (از طریق کانال رسمی انجمن در تلگرام) بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

 

دومین آزمون سراسری «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» انجمن حسابداران خبره ایران، از ساعت 9:00 تا 12:30 صبح روز شنبه، 26 آبان 1397، با حضور داوطلبان واجد شرایط عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» انجمن حسابداران خبره ایران، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو انتشار«فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (2 تیر 1397) و اعلام فهرست 113 داوطلب واجد شرایط شرکت در این آزمون (20 آبان 1397)، صبح روز شنبه، 26 آبان 1397، از ساعت 9:00 تا 12:30، دومین آزمون سراسری «حسابدار مدیریت خبره» انجمن حسابداران خبره ایران با حضور داوطلبان واجد شرایط در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد. لازم به یادآوری است، نخستین آزمون سراسری «حسابدار مدیریت خبره» انجمن حسابداران خبره ایران در روز شنبه، 11 آذر 1396، برگزار شده بود و 31 پذیرفته نهایی آن آزمون در آیین ویژه مورخ 26 آذر 1396، همزمان با ایام گرامی‌داشت روز حسابدار سال 1396، معرفی شدند (گزارش کامل).

 

آزمون امسال نیز همچون آزمون سال گذشته در دو نشست 90 دقیقه‌ای (نشست اول از ساعت 9:00 تا 10:30 و نشست دوم از ساعت 11:00 تا 12:30) برگزار شد. پرسشنامه نشست اول شامل 50 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابداری مدیریت: کلیات» و «حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد»؛ و پرسشنامه نشست دوم نیز دربردارنده 50 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابداری مدیریت: تصمیم‌گیری» و «برنامه‌ریزی استراتژیک» بود.

 

مطابق اعلام دبیرخانه انجمن، پذیرفته‌شدگان این آزمون در مراسم ویژه‌ای همزمان با ایام گرامیداشت روز حسابدار سال 1397 به همراه پذیرفته‌شدگان «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (که 28 مهر 1397 برگزار شد) معرفی خواهند شد.

 

از مراحل مختلف برگزاری «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» گزارش ویدئویی کاملی شامل مصاحبه با شماری از شرکت‌کنندگان در آزمون ضبط شده است که، پس از تدوین، از طریق کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات منتشر خواهد شد. - پیوند گزارش ویدئویی آزمون سال گذشته

IICA CMA 2018

 

در پی اتمام مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران با صدور اطلاعیه شماره (4)، فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون را اعلام کرد. مطابق اطلاعیه صادره، آزمون در روز شنبه، 26 آبان 1397، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه انجمن در اجرای بند «8» ماده «10» «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) با صدور اطلاعیه شماره (4)، فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» را اعلام کرد. مطابق اطلاعیه صادره، جلسه آزمون در روز شنبه، 26 آبان 1397، ساعت 9 صبح، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، واقع در تهران، خیابان استاد نجاتالهی، بین خیابانهای سپند و شاداب، کوچه نوید، شماره ۲۳، برگزار خواهد شد.

 

در این اطلاعیه تاکید شده است، به جهت برگزاری منظم جلسه آزمون، حضور داوطلبان حداقل سی دقیقه قبل از آغاز جلسه آزمون ضروری است. همچنین، با توجه به این که احراز هویت شرکت‌کنندگان در جلسه آزمون از طریق مطابقت مشخصات هویتی آنان با فهرست زیر انجام خواهد شد، به همراه داشتن کارت ملی یا کارت عضویت در انجمن برای شرکت‌کنندگان در آزمون الزامی است.

 

متن کامل «اطلاعیه شماره (4): فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» در این پیوند در دسترس داوطلبان گرانمایه و سایر علاقه‌مندان است.

 

 

آزمون‌های کتبی، متحدالشکل و سراسری

گواهینامه‌های حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران

در پی اصلاح اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23 تیر 1393 که همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت چهلمین سالگرد ثبت انجمن (24 اردیبهشت 1353) برگزار شد (گزارش کامل)، برای نخستین بار در تاریخ حرفه حسابداری ایران امکان گواهی کردن صلاحیت حرفه‌ای حسابداران شاغل در خدمات غیراطمینان‌بخشی (غیرحسابرسی مستقل) از طریق استقرار عضویت خبره در شاخه‌های تخصصی «حسابدار مالی خبره (CFA)» و «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» فراهم شد.

 

در فاصله کوتاهی پس از ثبت اساسنامه جدید (در شهریور 1396)، نخستین آزمون عضویت خبره در انجمن حسابداران خبره ایران در قالب «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396»، در روز شنبه، 11 آذر 1396، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد (گزارش ویدئویی). 31 پذیرفته‌شده نهایی این آزمون در آیین ویژه‌ای در شامگاه یکشنبه، 26 آذر 1396، در تالار دریای نور هتل استقلال معرفی شدند (گزارش ویدئویی – مشروح گزارش نوشتاری در مجله حسابدار، شماره 309، دی 1396).

 

پس از آن، بلافاصله اقدامات لازم برای طراحی و ثبت‌نام داوطلبان شرکت در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» و همچنین «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» در شورای عالی، دبیرخانه و هیئت‌های تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره و حسابداران مدیریت خبره پیگیری و انجام شد. در این راستا، ثبت‌نام داوطلبان شرکت در «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» با صدور فراخوان مورخ 30 بهمن 1396 آغاز شد، و پس از دو نوبت تمدید (ابتدا تا 31 تیر 1397 و سپس تا 31 مرداد 1397 – به منظور جلب مشارکت حداکثری اعضای واجد شرایط انجمن) نهایتاً آزمون در روز شنبه، 28 مهر 1397 برگزار شد. همچنین، ثبت‌نام داوطلبان شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» نیز با صدور فراخوان مورخ 2 تیر 1397 آغاز شد، و آزمون مربوط در روز شنبه، 26 مهر 1397، با حضور داوطلبان واجد شرایط (به شرح فوق) برگزار خواهد شد.

 

پذیرفته‌شدگان نهایی هر دو آزمون فوق، در مراسم ویژه‌ای که همزمان با ایام گرامیداشت روز حسابدار سال جاری – اواسط آذرماه 1397 – برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.

 

فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای»

دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران در روزهای آغازین تیرماه 1397، با هدف تبیین اهداف انجمن از ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران، از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات، نسبت به انتشار فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» (این پیوند) اقدام کرده است. این فیلم مستند، مروری گذرا بر تاریخ معاصر حرفه حسابداری ایران است؛ که طی دهه‌های گذشته در آن، به جای ترویج حرفه‌ای‌گری، تمرکز نامتناسبی بر توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاهی شده است. تا بدان جا که، اغلب دانش‌آموختگان بااستعداد مقطع کارشناسی حسابداری، با این که زندگی حرفه‌ای (و نه دانشگاهی) را انتخاب می‌کنند، و در این راه، برای افرودن بر مزیت رقابتی خود در بازار کار نیازمند اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای صادره از سوی انجمن‌های حرفه‌ای معتبر هستند؛ ولی راهی جز ادامه تحصیل دانشگاهی در پیش خود نمی‌بینند.

 

مقالات، میزگردها، گزارش‌ها و دیگر مطالبی که در ارتباط با گواهینامه‌های حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن) منتشر شده‌اند در پیوندهای زیر جهت مطالعه اعضای گرانمایه و دیگر علاقه‌مندان در دسترس هستند:

Management Accounting Translated By M Mireskandari IICA Publication 1397

 

این دو کتاب که به همت مجید میراسکندری، دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران و عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، آماده انتشار شده است؛ بنا به درخواست ایشان با هدف کمک به داوطلبان شرکت در آزمون «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» انجمن حسابداران خبره ایران به صورت الکترونیکی (رایگان) منتشر می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ترجمه فارسی پاسخ به سوالات و حل مسائل کتاب‌های «حسابداری مدیریت: کلیات» و «حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد»  که به همت مجید میراسکندری (مترجم کتاب‌های اصلی) ترجمه شده است، بنا به درخواست ایشان با هدف کمک به داوطلبان شرکت در آزمون‌های «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» انجمن حسابداران خبره ایران، از سوی انتشارات انجمن به صورت الکترونیکی (رایگان) منتشر می‌شود.

 

فایل الکترونیکی دو کتاب پاسخنامه و حل مسائل:

 

حروف‌نگاری و صفحه‎آرایی این دو کتاب توسط سرکار خانم صدیقه ذوالفقاری انجام شده است. انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران ضمن سپاسگزاری صمیمانه از زحمات ایشان، و همچنین خدمات ارزشمند مترجم فرهیخته این آثار، جناب آقای مجید میراسکندری، از همگی خوانندگان گرامی درخواست دارد که دیدگاه‎های خود را با هدف بهبود مطالب ارائه شده در این دو کتاب در چاپ‎های آینده به انتشارات انجمن اعلام فرمایند.

 

مجید میراسکندری، دبیرکل اسبق انجمن و عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، در مقدمه این کتاب می‌گوید: «سال­ها قبل، زمانی که ترجمه این کتاب‌ها را شروع کردم بنا به توصیه سرورانی که قرار بود این کتاب‌ها را تدریس کنند، از ترجمه پاسخ سوالات و حل مسائل آن‌ها خودداری نمودم. فرض دوستان این بود که قرار است کتاب‌ها در کلاس­های فارسی CIMA تدریس شود و بهتر است دانشجویان خودشان سوالات را پاسخ داده، و مسائل را حل کنند.

 

حال که قرار است آزمون کسب عنوان "حسابدار مدیریت خبره (CMA)" برگزار شود و این کتاب‌ها از جمله منابع آن آزمون هستند، ولی متقاضیان احراز آن عنوان لزوماً در کلاس‌های یادشده شرکت نمی‌کنند و مایلند به صورت خودآموز مطالب آن را فرا بگیرند، تصمیم به ترجمه پاسخ سوالات و حل مسایل آن‌ها گرفتم.

 

در عین حال ممکن است این صفحات به درد دانشجویان کلاس فارسی درس کلیات حسابداری مدیریت نیز که به هر حال سرکلاس فرصت ندارند تمام مسایل را حل کنند، نیز بیاید.

 

در پایان از اساتید محترم این درس خواهشمندم اشکالات این جزوه را در میان بگذارند تا رفع شود.

 

این ترجمه ناقابل را با نهایت افتخار به انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش معتبر آن اهدا و تقدیم می­نمایم.»

 

گفتنی است، کتاب‌های «حسابداری مدیریت: کلیات» و «حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد»، ترجمه مجید میراسکندری، که به ترتیب طی سال‌های 1384 و 1386، از سوی انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شده‌اند؛ طی سال‌های گذشته، از جمله منابع اصلی آزمون‌های عضویت در "انجمن حسابداران مدیریت خبره (CIMA)" بوده‌اند. این دو کتاب، به همراه کتاب «حسابداری مدیریت: تصمیم‌گیری»، که در سال 1388 از سوی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) تحت عنوان «مدیریت تصمیم» منتشر شده است، از جمله منابع اصلی آزمون‌های «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» انجمن حسابداران خبره ایران طی سال‌های 1396 و 1397 بوده‌اند.

 

در پی اصلاح اساسنامه انجمن (23 تیر 1393) که به فراهم شدن شرایط گواهی کردن صلاحیت حرفه‌ای اعضاء در شاخه‌های تخصصی "حسابدار مدیریت خبره (CMA)" و "حسابدار مالی خبره (CFA)" منجر شد، آزمون‌های عضویت خبره در انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1396 – با برگزاری «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» در 11 آذر 1396 - عملیاتی شد، و برای هر یک از این دو عنوان، دست‌کم یک بار در هر سال برگزار می‌شود.

 

علاقه‌مندان به شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» تا پایان روز شنبه، 12 آبان 1397، فرصت دارند با تکمیل فرم ثبت‌نام (اینجا) و ارسال آن به همراه مدارک ضروری، در آزمون سال جاری ثبت‌نام کنند. این آزمون در روز شنبه، 26 آبان 1397، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، واقع در تهران، خیابان استاد نجات‎الهی، بین خیابان‎های سپند و شاداب، کوچه نوید، شماره ۲۳، برگزار خواهد شد (اطلاعات بیشتر).

 

در پایان، به اطلاع داوطلبان شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» انجمن حسابداران خبره ایران می‌رساند؛ چنانچه در تهیه هر یک از کتاب‌های منابع مواد حسابداری مدیریت این آزمون (حسابداری مدیریت: کلیات / ارزیابی عملکرد / تصمیم‌گیری) با مشکل مواجه‌ شده‌اند، می‌توانند جهت تهیه این منابع به امور اعضای انجمن (سرکار خانم سمیعی یا آقای امیریزدانی) مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است، پرسش‌های «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» (آزمون سال گذشته) نیز به همراه کلید پاسخ‌ها در وبگاه انجمن (این پیوند – زیر تیتر «پرسش‌های مواد چهارگانه آزمون به همراه کلید پاسخ‌ها») در دسترس علاقه‌مندان است.

 

از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات: فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» با هدف تبیین اهداف انجمن حسابداران خبره ایران از ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران منتشر شد

(برای مشاهده فیلم مستند «ح مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» که با هدف تبیین اهداف انجمن از 

ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران تولید شده است، بر روی تصویر فوق کلیک کنید)

IICA 40th Seminar Videos

 

از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات: فیلم کامل سخنرانی‌ها و مقالات چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران ("مدیریت هزینه: در عمل"، 11 مهر 1397) منتشر شد.

 

فیلم کامل سخنرانی‌ها، مقالات، و میزگرد پرسش و پاسخ چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات منتشر شد. همایش یادشده با عنوان "مدیریت هزینه: در عمل"، در روز چهارشنبه، 11 مهر 1397، با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و دیگر علاقه‌مندان در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد (پیوند خبر).

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو برگزاری چهلمین همایش انجمن، که با عنوان "مدیریت هزینه: در عمل"، در روز چهارشنبه، 11 مهر 1397، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، فیلم‌های کامل بخش‌های مختلف این همایش از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات منتشر شد.

 

اعضای محترم انجمن و دیگر علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از پیوندهای زیر، ویدئوی مربوط را از طریق کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات مشاهده کنند:

 

گزارش کامل این همایش در شماره 318-319، مهر و آبان 1397، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) منتشر خواهد شد.

 

گفتنی است، کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (به نشانی www.aparat.com/iica_ir) در روز دوشنبه، 12 بهمن 1394، با هدف به انتشار ویدئوهای انجمن و دیگر ویدئوهای مربوط، تحت نظارت دبیرخانه انجمن راه‌اندازی شده است (خبر راه‌اندازی). طی قریب به سه سال گذشته، فیلم کامل همه رویدادهای انجمن، شامل، مجامع عمومی عادی سالانه اعضاء، همایش‌ها، و آیین‌های گرامیداشت برگزارشده توسط انجمن، به همراه، فیلم‌های مستند ساخته‌شده توسط دبیرخانه انجمن از این طریق در دسترس اعضای گرانمایه و دیگر علاقه‌مندان قرار گرفته است.

 

HESABDAR Monthly Journal of IICA No 317 1397 06 Cover

عکس روی جلد: از نخستین چاه نفتی خاورمیانه، به نام "چاه شماره یک"، است؛ که در ۵ خرداد ۱۲۸۷

در میدان نفتون مسجد سلیمان در استان خوزستان ایران به نفت رسید.

 

شماره ۳۱۷، شهریور ۱۳۹۷، مجله"حسابدار" (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) هفته نخست آبان از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشی‌های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و هفدهم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که هفته نخست آبان ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

انجمن:

 • سرمقاله | حسابرسی داخلی: جزئی از یک کلیت | محسن قاسمی
 • اعضای جدید انجمن
 • فهرست اعضای خبره انجمن
 • فهرست موسسات حسابرسی
 • درخواست اشتراک

 

مقالات و مطالب فنی:

 • حسابرسی داخلی در ایران | وحید منتی
 • تضمین کیفیت در حسابرسی داخلی: یک مطالعه تحلیلی | محمد نوروزی
 • نگاهی به پیدایش حسابرسی داخلی در ایران | رضا میرآفتابزاده
 • اصول راهبری شرکتی: مطالعه تطبیقی اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و قوانین و مقررات ایران | شاهین احمدی و سعید عالم‌زاده
 • تغییر نقش و اختیارات امور مالی | امیر ابراهیم‌زاده و منصور گرکز
 • استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی: بررسی پس از اجراء | سمیرا بهزادپور و محمدرضا عالمی

 

اخبار

 • خبرهایی از جهان حسابداری | امیرهادی معنوی مقدم

 

علاقه مندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، فهرست مطالب، و سرمقاله این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

IICA CFA Exam 1397 07 28

برای دیدن گزارش ویدئویی (خلاصه) از روز برگزاری آزمون بر روی تصویر بالا کلیک کنید

گزارش ویدئویی کامل نیز به زودی از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات منتشر خواهد شد

 

نخستین آزمون سراسری «حسابدار مالی خبره» انجمن حسابداران خبره ایران، از ساعت 9:00 تا 12:30 صبح روز شنبه، 28 مهر 1397، با حضور داوطلبان واجد شرایط عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» انجمن حسابداران خبره ایران، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو انتشار«فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» (30 بهمن 1396)و اعلام فهرست 269 داوطلب واجد شرایط شرکت در این آزمون (20 شهریور 1397)، صبح روز شنبه، 28 مهر 1397، از ساعت 9:00 تا 12:30، نخستین آزمون سراسری «حسابدار مالی خبره» انجمن حسابداران خبره ایران با حضور داوطلبان واجد شرایط در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد.

 

آزمون یادشده در دو نشست 90 دقیقه‌ای (نشست اول از ساعت 9:00 تا 10:30 و نشست دوم از ساعت 11:00 تا 12:30) برگزار شد. پرسشنامه نشست اول شامل 50 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابداری مالی» (بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران)؛ و پرسشنامه نشست دوم نیز دربردارنده 15 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابداری بها»، 15 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابداری مالیاتی» (بر مبنای قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ایران)، 10 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «قوانین و مقررات مرتبط» (برمبنای قوانین تجارت، کار، تامین اجتماعی، و مبارزه با پولشویی ایران)، و 10 پرسش چهارگزینه‌ای (تست) «حسابرسی» (بر مبنای استانداردهای حسابرسی 700 تا 720 ایران) بود.

 

مطابق اعلام دبیرخانه انجمن، پذیرفته‌شدگان این آزمون در مراسم ویژه‌ای همزمان با ایام گرامیداشت روز حسابدار سال 1397 به همراه پذیرفته‌شدگان «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (که 26 آبان 1397 برگزار خواهد شد) معرفی خواهند شد.

 

گفتنی است، از مراحل مختلف برگزاری «آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397» گزارش ویدئویی کاملی شامل مصاحبه با شماری از شرکت‌کنندگان در آزمون ضبط شده است که، پس از تدوین، از طریق کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات منتشر خواهد شد. - پیوند گزارش ویدئویی خلاصه

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Opening

 

چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان «مدیریت هزینه: در عمل»، عصرگاه چهارشنبه، 11 مهر 1397، با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن، مدیران و کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی، مدیران و کارشناسان ارشد صنایع نفت، گاز و برق، و شرکت‌ها و موسسات فعال در صنایع مختلف، و دیگر علاقه‌مندان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در آغاز چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران که با عنوان «مدیریت هزینه: در عمل»، از ساعت 14:00 تا 19:30، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، برگزار شد؛ محسن قاسمی، دبیرکل انجمن و دبیر اجرایی همایش، ضمن خوشامدگویی به حضار، مراتب سپاسگزاری خود را از همه شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران برگزاری همایش ابراز کرد. وی در این بخش از سخنان خود، از همگی حضار برای اعتماد و پشتیبانی همیشگی از انجمن در برگزاری همایش‌های تخصصی؛ از اعضای کارگروه همایش، آقایان منصور شمس‌احمدی، سعید جمشیدی‌فرد، دکتر مهران آقایی، دکتر عبدالرضا تالانه، و دکتر مهدی مرادزاده‌فرد، برای طراحی درون‌مایه همایش طی حدود چهار ماه گذشته؛ از دبیر علمی همایش، سرکار خانم دکتر هنگامه مقدس‌پور، برای پیگیری امور علمی و تامین محتوای همایش؛ و نیز از سخنرانان محترم؛ و کارکنان دبیرخانه انجمن؛ ابراز کرد.

 

قاسمی در این بخش از سخنان خود، به طور ویژه مراتب سپاسگزاری خود را از حامیان مالی همایش، بانک انصار، شرکت شماران سیستم، شرکت همکاران سیستم، و شرکت سپیدار سیستم، ابراز کرد و حمایت همیشگی این حامیان محترم در برگزاری همایش‌های انجمن را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد. دبیر اجرایی همایش، همچنین، از موسسات حسابرسی هشیاربهمند، ارقام‌نگرآریا، و سخن حق، و نیز سازمان حسابرسی ارتش و بانک رسالت به دلیل ثبت‌نام شمار قابل توجهی از مدیران و کارکنان حرفه‌ای خود برای شرکت در این همایش قدردانی کرد.

 

دبیر اجرایی همایش در ادامه، با اشاره به سی و نه همایشی که انجمن حسابداران خبره ایران از سالهای آغازین دهه 1370 تا کنون برگزارکرده است (اینجا)، بر این نکته تاکید کرد که موضوع اغلب این همایش‌ها در زمان خود بسیار بدیع و از حرفه حسابداری ایران جلوتر بوده است. وی در همین ارتباط، با اشاره به هفت همایش تخصصی برگزارشده توسط انجمن در زمینه تخصصی حسابداری مدیریت (از سال 1376) یادآور شد که چهلمین همایش انجمن نیز در واقع هشتمین همایش تخصصی برگزارشده توسط انجمن در این زمینه تخصصی است، و از حیث فراوانی، موضوع حسابداری مدیریت در جایگاه نخست موضوعات تخصصی مورد توجه انجمن طی قریب به سه دهه گذشته قرار داشته است.

 

دبیرکل انجمن، در همین ارتباط، با یادآوری سابقه قریب به سه دهه برگزاری دوره‌های آمادگی برای شرکت در آزمون‌های عضویت در انجمن حسابداران مدیریت خبره (cima) توسط انجمن حسابداران خبره ایران، به برگزاری نخستین آزمون حسابدار مدیریت خبره انجمن حسابداران خبره ایران در روز شنبه، 11 آذر 1396، اشاره کرد؛ و این آزمون را به عنوان نخستین آزمون حرفه‌ای کتبی، سراسری و متحدالشکل برگزارشده در ایران برای گواهی کردن صلاحیت حرفه‌ای حسابداران حرفه‌ای شاغل در زمینه تخصصی حسابداری مدیریت، نقطه عطفی در ارتقاء جایگاه حسابداران مدیریت در ایران دانست؛ و علاقه‌مندان به دریافت این گواهینامه حرفه‌ای را به شرکت در دومین آزمون - که در روز شنبه، 26 آبان 1397، برگزار خواهد شد فراخواند. وی در پایان یادآور شد، داوطلبان شرکت در این آزمون برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام تا پایان مهرماه 1397 مهلت دارند تا با مراجعه به وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران نسبت به دریافت فرم ثبت‌نام و ارسال درخواست خود اقدام کنند (این پیوند).

 

 

 IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Mansour ShamsAhmadi

 

«سخنرانی افتتاحیه»

منصور شمس احمدی

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار رسمی، عضو خبره انجمن در شاخه‌های تخصصی حسابدار مستقل خبره، و حسابدار مدیریت خبره

 

در ادامه، منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و رئیس کارگروه همایش انجمن، در قالب سخنرانی افتتاحیه، با اشاره به موضوعات کاربردی متنوعی که طی سه دهه گذشته در همایش‌های انجمن به آن‌ها پرداخته شده است (فهرست همایش‌های انجمن)، اظهار داشت، ما به عنوان حسابداران حرفه‌ای سالهاست که راهکارهای عملی خود را در زمینه‌های بسیار بااهمیتی همچون راهبری شرکتی، کنترلهای داخلی، و شفافیت مالی به مسئولان ارائه کرده‌ایم. ولی آن طور که باید و شاید به این مسائل توجه نشده است. از این رو، امروزه شاهدیم که ابعاد این مسائل و مشکلات غالباً گسترده‌تر شده است.

 

 

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Dr Hengameh MoghaddasPour

 

«گزارش دبیر علمی»   (دانلود اسلایدها)

دکتر هنگامه مقدس‌پور

دبیر علمی همایش، حسابدار مدیریت خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران، دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت تحلیل‌گران کسب و کار پتروآروین، مدرس دانشگاه

 

در ادامه بخش آغازین همایش، دکتر هنگامه مقدس‌پور، دبیر علمی همایش و عضو خبره انجمن حسابداران خبره ایران در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره، با حضور در جایگاه، به ارائه گزارش دبیر علمی همایش پرداخت. وی در سخنرانی خود پس از مروری گذرا بر مفاهیم بنیادین حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه، و تاکید بر مفهوم "اندازه‌گیری" در علوم و فنون مختلف، یادآور شد که جوهره اصلی حسابداری مدیریت این باور است که هر چیزی قابل اندازه گیری باشد، قابل مدیریت است.

 

دبیر علمی همایش، در ادامه سخنان خود، محورهای اصلی همایش را به ترتیب: مدیریت و اطلاعات مالی، جایگاه بورس در تامین کارای منابع بنگاه‌ها، مدیریت هزینه در شرکت ملّی گاز ایران با نگاه ملّی به گاز و نگاه شرکتی به این مجموعه، مدیریت هزینه در صنعت برق، و مدیریت هزینه در صنعت بیمه کشور اعلام کرد. وی در پایان، با اشاره به جایگاه ویژه و اهمیت حسابداری مدیریت در انجمن حسابداران خبره ایران، طراحی و اعطای گواهینامه «حسابدار مدیریت خبره (CMA)» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران را گامی ارزشمند در راستای ارتقای جایگاه حسابداران مدیریت در ایران و کمکی موثر در راستای تقویت جایگاه این زمینه تخصصی در سازمان‌ها و بنگاه‌های مختلف فعال در بخش‌های مختلف کشور دانست.

 

پس از ارائه سخنرانی‌های آغازین، توسط رئیس شورای عالی انجمن، و دبیر اجرایی و دبیر علمی همایش، مقالات همایش با موضوعات مشخص زیر توسط سخنرانان نامبرده، در دو نشست جداگانه ارائه شدند.

 

 

نشست اول:

 

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Aziz Alivar

 

«مدیریت و اطلاعات مالی»   (دانلود اسلایدها)

عزیز عالی‌ور

عضو کمیته فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو اسبق کمیته فنی و مدیر ارشد اسبق بخش تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، مشاور طراحی سامانه‌های هزینه‌یابی (به‌ویژه ABC) در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، عضو انجمن حسابداران مدیریت خبره استرالیا، مدرس دانشگاه، و نویسنده و مترجم کتاب‌های متعدد در زمینه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام‌شده

 

 

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Dr Peyman Molavi

 

«جایگاه بورس در تامین کارای منابع بنگاه‌ها»   (دانلود اسلایدها)

دکتر پیمان مولوی

بنيانگذار تامين مالي و سرمايه‌گذاري مولوي، بنيانگذار اكادمي تامين مالي و سرمايه‌گذاري مولوي، دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران، مدير منطقه‌اي سويس يونيورسال بنكينگ، مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

نشست دوم:

 

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 MohammadReza Seddighi

 

«شرکت ملی گاز ایران: مدیریت هزینه در مقیاس بنگاه و ملّی»   (دانلود اسلایدها)

محمدرضا صدیقی

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملّی گاز ایران، رئيس هيئت مديره شرکت بازرگاني گاز ايران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Dr Davoud Manzour

 

«مدیریت هزینه در صنعت برق»   (دانلود اسلایدها)

دکتر داوود منظور

قائم مقام مدیرعامل و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی امور مجامع شرکت توانیر، دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، و نویسنده و مترجم کتاب‌های متعدد در زمینه اقتصاد و انرژی

 

IICA 40th Seminar Cost Management in Practice 1397 07 11 Dr Amir Safari

 

«مدیریت هزینه در صنعت بیمه»   (دانلود اسلایدها)

دکتر امیر صفری

رئیس پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، دكتري مديريت مالي از دانشگاه كارلسروهه آلمان، مدرس دانشگاه

 

«میزگرد پرسش و پاسخ: چالش‌های اجرایی پیاده‌سازی سامانه‌های هزینه‌یابی در بنگاه‌ها»

عزیز عالیور، دکتر هنگامه مقدس‌پور، دکتر محسن قاسمی

در بخش پایانی همایش، عزیز عالیور و هنگامه مقدس‌پور، با حضور در میزگرد پرسش و پاسخی که توسط محسن قاسمی اداره شد، به پرسش‌های کتبی حضار در ارتباط با چالش‌های اجرایی پیاده‌سازی سامانه‌های هزینه‌یابی در بنگاه‌ها پرداختند.

 

مشروح گزارش همایش و سخنرانی‌ها

مطابق اعلام دبیرخانه اجرایی همایش، گزارش کامل همایش، شامل متن کامل سخنرانی‌ها و مقالات، در شماره 318، مهر 1397، ماهنامه حسابدار منتشر خواهد شد. همچنین، مطابق رویه مورد عمل در سه سال گذشته، فیلم کامل بخش‌های مختلف همایش (سخنرانی‌ها، مقالات، و میزگرد) ظرف روزهای آینده از طریق کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (به نشانی: https://www.aparat.com/iica_ir) منتشر خواهد شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مهدی بیرانوند، عضو هیئت مدیره و مدیر امور اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران در پاسخ به استعلام کتبی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران، احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی شرکت‌کننده در چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران («مدیریت هزینه: در عمل» (11 مهر 1397)) را مورد تایید قرار داد.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پی پیگیری شماری از موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی شرکت‌کننده در همایش «مدیریت هزینه: در عمل» (11 مهر 1397)، دبیرخانه انجمن موضوع را به صورت کتبی از عضو هیئت مدیره و مدیر محترم امور اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران استعلام کرد.


در پاسخ دریافتی طی نامه شماره 209273/97 مورخ 7 مهر 1397 اعلام شده است: «با احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی شرکت‌کننده در همایش "مدیریت هزینه: در عمل" مطابق با ضوابط آموزشی حرفه‌ای مستمر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موافقت می‌گردد. لطفاً مقرر فرمایید اسامی حسابداران رسمی شرکت‌کننده در همایش به این جامعه ارسال گردد.» (دریافت تصویر نامه)


در همین ارتباط، مطابق مصوبه کمیته همایش انجمن، برای ثبت‌نام گروهی حسابداران رسمی و کارکنان حرفه‌ای شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تخفیف ویژه‌ای منظور شده است. علاقه‎مندان به حضور در این همایش می‎توانند، علاوه بر مراجعه به وبگاه رسمی همایش (http://iica.ir/40th) برای اطلاعات بیشتر و ثبت‎نام گروهی، با دبیرخانه انجمن (خانم سمیعی یا آقای امیریزدانی) تماس حاصل فرمایند.


دبیرخانه انجمن با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های واصله به اداره امور اعضای انجمن، و به منظور جلب مشارکت حداکثری اعضای واجد شرایط و دیگر علاقه‌مندان، مهلت ثبت‌نام در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 30 مهر 1397 تمدید شد. مطابق این اطلاعیه، با توجه به زمان‌بندی مورد نظر برای برگزاری آزمون در نیمه دوم آبان 1397، و مهلت مورد نیاز برای اعلام فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون، این مهلت ثبت‌نام غیر قابل تمدید است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پیرو صدور «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 2 تیر 1397)، با توجه به پیگیری شماری از اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان واجد شرایط، مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون، دبیرخانه انجمن با صدور اطلاعیه شماره (3) «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» از تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 30 مهر 1397 خبر داد. متن کامل اطلاعیه صادره به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شماره (3) «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397»

تمدید مهلت ثبت‌نام تا 30 مهر 1397

 

بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان می‌رساند، با توجه به پیگیری شماری از اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397»، مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون، با توجه به هماهنگی انجام‌شده با هئیت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره و شورای عالی انجمن، به منظور جلب مشارکت حداکثری علاقه‌مندان واجد شرایط، مهلت ثبت‌نام در آزمون تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 30 مهر 1397 تمدید می‌شود.

 

لازم به تاکید است، با توجه به زمان‌بندی مورد نظر برای برگزاری آزمون در نیمه دوم آبان‌ماه 1397، و مهلت مورد نیاز برای اعلام فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون، این مهلت ثبت‌نام غیرقابل‌تمدید است. از این رو، داوطلبان شرکت در این آزمون صرفاً تا پایان مهلت مذکور برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک خود فرصت خواهند داشت.

 

همان‌گونه که در اطلاعیه شماره (1): «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» (مورخ 2 تیر 1397)، نیز اعلام شده است، ثبتنام داوطلبان در آزمون از طریق تکمیل فرم ثبت‌نام پیوست فراخوان فوق‌الذکر و تحویل حضوری مدارک مورد نیاز مذکور در فراخوان به دبیرخانه انجمن و دریافت رسید کتبی (ممهور به مهر انجمن) یا ارسال پستی فرم ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز (سفارشی) انجام میشود. به منظور پیگیری وصول درخواستهای ارسالی از طریق پست، هر یک از داوطلبان باید بلافاصله پس از تحویل فرم ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به پست، تصویر رسید پستی را با ذکر نام، نام خانوادگی، کد عضویت و عبارت «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397» بر روی رسید به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا نمابر 88878667 ارسال کنند.

 

دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

اخبار مرتبط:

 

در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران: دبیر علمی چهلمین همایش انجمن با عنوان "مدیریت هزینه: در عمل" (11 مهر 1397) به تبیین اهداف انجمن از برگزاری این همایش و بیان محورهای اصلی همایش پرداخت

 

دبیر علمی چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران که با عنوان "مدیریت هزینه: در عمل" در روز چهارشنبه 11 مهر 1397 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، در این گزارش ویدئویی اهداف انجمن از برگزاری این همایش و محورهای اصلی همایش را جهت اطلاع اعضاء و دیگر علاقه‌مندان تبیین کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هنگامه مقدس‌پور، عضو خبره انجمن حسابداران خبره ایران در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره و دبیر علمی چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران در قالب یک گزارش ویدئویی به تبیین اهداف انجمن از برگزاری این همایش و نیز اعلام محورهای اصلی همایش پرداخت. مطابق تصمیمات شورای عالی و کارگروه همایش انجمن، همایش پیش رو با عنوان "مدیریت هزینه: در عمل" در روز چهارشنبه 11 مهر 1397 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

دبیر علمی همایش در توضیحات خود پس از اشاره به هدف و کارکرد حسابداری مدیریت، و یادآوری توجه ویژه انجمن حسابداران خبره ایران به مباحث حسابداری مدیریت که منجر به برگزاری هفت همایش تخصصی حسابداری مدیریت طی بیست سال گذشته شده است، بر اهمیت دوچندان حسابداری مدیریت در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران تاکید کرد.

وی در ادامه توضیحات خود ضمن برشمردن پنج محور اصلی همایش پیش رو و ارائه توضیحاتی درباره هر یک از این محورها، گروه‌های اصلی مخاطبان این همایش را نیز برشمرد.

 

این توضیحات در قالب یک گزارش ویدئویی پانزده دقیقه‌ای از طریق کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات منتشر شده است. اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان به مباحث حسابداری مدیریت و مخاطبان این همایش می‌توانند برای دیدن این ویدئو به کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند) مراجعه یا بر روی تصویر فوق کلیک کنند.

 

 

ثبت‌نام و اطلاعات تکمیلی

اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان به مباحث کاربردی حسابداری مدیریت، به ویژه مباحث تخصصی مدیریت هزینه، می‌توانند با مراجعه به صفحه چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران به نشانی iica.ir/40th و تکمیل فرم ثبت‌نام برای حضور در این همایش ثبت‌نام کنند.

 

اخبار و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در ارتباط با این همایش نیز، تا روز برگزاری همایش، از طریق صفحه اختصاصی فوق انجام خواهد شد.

 

طی هفته آینده نیز در گفت‌وگوی مشروح پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران با هنگامه مقدس‌پور (دبیر علمی همایش، و حسابدار مدیریت خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران) جزئیات مربوط به درون‌مایه و موضوعات محوری مورد بحث در این همایش به اطلاع اعضای گرانمایه انجمن و دیگر علاقه‌مندان خواهد رسید.

 

حسابداری مدیریت: در کانون توجه همایش‌های انجمن

نخستین همایش انجمن حسابداران خبره ایران (چهاردهمین همایش انجمن) که به طور تخصصی به مباحث حسابداری مدیریت اختصاص داشت، در روزهای 20 و 21 آبان 1376 در تالار اجتماعات موسسه بانکداری ایران برگزار شد (گزارش کامل در شماره 123، دی 1376، مجله حسابدار). پس از آن، مباحث حسابداری مدیریت به عنوان یکی از موضوعات اصلی همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و برگزارکنندگان همایش‌های انجمن قرار داشته است. به گونه‌ای که، تا کنون هفت همایش انجمن به شرح زیر در ارتباط با مباحث تخصصی حسابداری مدیریت برگزار شده است، و همایش پیش رو، هشتمین همایش حسابداری مدیریت برگزارشده توسط انجمن حسابداران خبره ایران به شمار می‌آید.
 

 • یک) 14امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "حسابداری مدیریت"
  20 و 21 آبان 1376

  تالار اجتماعات موسسه بانکداری ایران
  گزارش کامل در شماره 123، دی 1376، مجله حسابدار
   
 • دو) 21امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "حسابداری مدیریت در ایران"
  15 و 16 دی 1381

  تالار همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  گزارش کامل در شماره 151، اسفند 1381، مجله حسابدار
   
 • سه) 26امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "بهای تمام‌شده: ابزار ارتقای بهره‌وری"
  8 و 9 خرداد 1385

  تالار همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  گزارش کامل در شماره 174، مرداد 1385، مجله حسابدار
   
 • چهار) 27امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "چهارمین سمینار حسابداری مدیریت"
  12 و 13 دی 1385

  تالار همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  گزارش کامل در شماره 180 و 181، اسفند 1385 و فروردین 1386، مجله حسابدار
   
 • پنج) 29امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "نقش مدیریت هزینه و سنجش عملکرد در موفقیت بنگاه‌های اقتصادی"
  23 و 24 مهر 1387
  ،
  تالار امام علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی
  گزارش کامل در شماره 201، آذر 1387، مجله حسابدار
   
 • شش) 32امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "ششمین سمینار حسابداری مدیریت"
  27 و 28 اردیبهشت 1390

  تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو
  گزارش کامل در شماره 231، خرداد 1390، مجله حسابدار
   
 • هفت) 34امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:
  "حسابداری مدیریت در عرصه عمل"
  8 و 9 اسفند 1391

  تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو
  گزارش کامل در شماره 252 و 253، اسفند 1391 و فروردین 1392، مجله حسابدار

 

گاه‌شمار همایش‌های برگزارشده توسط انجمن حسابداران خبره ایران

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر